Ängslyckan – Kvarnlyckan

Skintebos Samfällighets styrelse (huvudstyrelse) är organiserat för att hantera allt inom en samfällighet såsom gemensam samfälld mark, lokaler, lekplatser, TV/IT, renhållning, p-däck, vår fastighetsskötare Staffan m.m.
Skintebo har en huvudstyrelse för hela samfälligheten samt 8 stycken delsamfälligheter med egna styrelser. För att se hur Ängslyckan-Kvarnlyckans delsamfällighets styrelse ser ut klicka på fliken "Styrelsen".

Det är viktigt att känna till att all mark i vårt område såsom gräsmattor och gemensamma rabatter är samfälld mark och sköts av oss alla boende tillsammans. Det är viktigt att alla hjälper till att klippa gemensamma gräsytor och rensa de rabatter som inte hör till något hus (t.ex. på lekplatser och längs förrådslängor). Detta och mycket annat gör vi på våra städdagar och städkvällar. Ju fler som är med på dessa städdagar/kvällar, desto snabbare och lättare går jobbet. Det är också ett trevligt tillfälle att träffa och prata med sina grannar.
En av de viktigaste arbetsuppgifterna för Ängslyckan-Kvarnlyckans styrelse är att planera och genomföra dessa städdagar/kvällar.

När det gäller de utbyggnationer som nu blivit godkända för vår fram respektive baksida gäller det att följa de direktiv som finns för mått och utseende, det är samfälld mark vi bygger på och där gäller de regler som tagits fram av Skintebo Samfällighets huvudstyrelse och i god demokratisk anda godkänts av alla medlemmar på årsstämman.

Nya medlemmar

Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna till Ängslyckan-Kvarnlyckan.
Har ni frågor så kontakta gärna någon i styrelsen. 
Är du intresserad av att engagera dig i samfälligheten är du välkommen att kontakta någon i styrelsen. Det är alltid välkommet med nya krafter till vår styrelse. Inga specialkunskaper krävs, men gärna intresse för vår boendemiljö.
Vi har ett förråd med trädgårdsverktyg, skottkärror, gräsklippare m.m. som alla boende i delsamfälligheten kan nyttja. Dyrare redskap har vi låst med kedja och hänglås p.g.a. stöldrisken. Nyckel finns hos styrelsemedlemmarna. Vårt gemensamma cykelförråd är beläget i garage P 6 där ni också kommer att parkera er bil.

Ängslyckan-Kvarnlyckan i Skintebo (Facebooksida)

En gemensam Facebook sida för oss som bor i delsamfälligheten Ängslyckan - Kvarnlyckan. Sök medlemskap och ta del av information, tips, idéer samt reflektioner som gäller vår samfällighet.

Gemensamhetslokal

Lokalen ligger i nordvästra hörnet av parkeringsgarage P6 och kan lånas för mindre kalas, pingisbord finns för våra barn. Ska ni ha fest hemma så kan ni låna bord och stolar från lokalen efter överenskommelse med Stefan Friedrichsen, Ängslyckan 37 som sköter om bokningarna. Ordningsregler finns uppsatta i lokalen.

Expedition:
Klyfteråsens P-däck - P3
Telefontid:  09.00-10.00 
Telefon:     031-911470

Här finns information och ordningsregler. Du är välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen om du saknar något.

Allmänt om samfälligheten
Som boende i Skintebo är du medlem i minst två samfällighetsföreningar. Dels är du med i Skintebo samfällighetsförening (SSF) som omfattar alla boende. Det är en av Sveriges största samfälligheter med totalt 479 friköpta radhus och 320 bostadsrätter. Dessutom är du också medlem i någon av de 8 mindre (del)samfälligheterna. Ängslyckan-Kvarnlyckan är en av dessa mindre samfällighetsföreningar och omfattar 60 radhus och 28 bostadsrättslägenheter. Hela Ängslyckan ingår i denna delsamfällighet, Ängslyckan 1-53 samt Kvarnlyckan 1-5, 11-15. Boende i bostadsrätterna är dessutom med i Skintebodalens Bostadsrättsförening (se www.skintebodalen.se).

Delsamfälligheterna ansvarar för lokala uppgifter som genomförande av städdagar och skötsel av verktygsförråd, grönområden, lekplatser och rabatter. Den stora samfälligheten ansvarar för uppgifter som gäller hela området (P-däck, samlingslokaler, kabel-tv, befintliga dräneringar, vatten och avlopp m.m.). Bostadsrättsföreningen ansvarar för hus med bostadsrätter. Styrelse väljs varje år.

Att bo i vår samfällighet innebär att vi tillsammans äger och har ansvaret för en del av Skintebo. Ni blir alltså delägare i samlingslokaler, förråd, verktyg, garage, lekplatser, gångbanor, gräsmattor och så vidare.

För att trivseln skall bestå i vårt område träffas alla en vårdag och en höstdag för gemensamma insatser (städning, rensning, reparationer m.m.).

Tänk på att det är vi tillsammans som skapar trivseln i vårt område.

Biltvätt
I  p-huset finns två tvättplatser. Eluttag för att dammsugning finns på övre plan. Tvättplatserna är ej avsedda för parkering. Vintertid kan de fungera som serviceplatser för bilar, tex byte av däck etc.


Bollspel 
Bollspel tillåts på fotbollsplanen vid Skinteboskolan, Nygårdskolan, vid stora lekplatsen ovanför Furuslätten samt planen väster om Humlekärret. En rink för inlines finns vid Furuslättens stora lekplats vid skogen. Cykel/rollerblades får användas i hastigheter som inte kan orsaka olyckor.

Samfällighetsavgift
Varje år tar Ängslyckan-Kvarnlyckans Samfällighetsförening en avgift ut på 1 000 kronor/radhus. För bostadsrätterna är avgiften 330 kronor. Vi har städdagar två gånger per år, för varje medverkan på städdagarna så lämnas 100 kronor rabatt på städpengen som är 200 kronor/radhus och år. Avgiften betalas en gång per år och används bland annat till växter, sand, färg, virke, verktyg, fika vid städdagar etc.

Förrådsutrymmen
Förutom de förrådsutrymmen som finns i ditt hus har ni även ett utrymme i längan vid P-garaget. Föregående ägare överlämnar nycklar till förrådet.

Förvaring av cyklar, grillar, leksaker etc
Förvara era ägodelar på er egen veranda eller i ert eget förråd. Övrig mark är gemensam.

Gemensamma lokaler
I delsamfälligheten har vi en gemensamhetslokal som ligger i nordvästra hörnet av parkeringsgarage P6. Där kan barnen spela pingis, du kan boka/låna lokalen, och även låna bord och stolar till kalas hemma. Alla styrelsemedlemmar har nyckel till lokalen. Ett villkor för utlåning av nyckeln är att föräldrarna tar ansvar för att det är rent och snyggt i lokalen efter det att barnen/ungdomarna lånat den för pingisspel.

Grillning
Grilla gärna. Se till att du grillar säkert och har ständig uppsikt. Vid torr och varm väderlek bör man ha brandsläckare/vatten tillgängligt. För att undvika höga lågor föreslås elektriska tändare. Lämna aldrig en varm grill på mindre än 1 m avstånd från brännbart material. Släng aldrig nyligen använd grillkol i moloken. Måste minst svalna 3 dagar.

Gräsmattorna och gemensamma ytor
Alla vi som bor i området ansvarar för att hålla ordning, gräsmattorna klippta, rabatterna rensade, etc. 

Husdjur
Katter får inte springa lösa i vårt område så att de stör eller förorenar i barnens sandlådor, på gångvägar och grönytor. Hundar skall enligt lag vara kopplade inom området. Hussar och mattar ska ha sina djur under uppsikt och plocka upp efter sina små vänner! Rastning av hundar inom området får endast ske mellan Klyfteråsvägen och p-däcken.

Kommunens mark
Kommunens och samfällighetens marker gränsar till varandra (se karta). Vänligen respektera att det är förbjudet att fälla träd och liknande på kommunens mark. Eventuella frågor besvaras av markansvarig i samfällighetens styrelse.

Lekplatser
I samfälligheten har vi två fina lekplatser. Använd dem gärna och bidra också till att hålla rent och snyggt. Ingen annan gör det för oss.

Ljudnivå
Tänk på att höga ljud både inne och ute fortplantar sig lätt när husen står tätt. Håll därför en låg ljudnivå och spela musik med fönster och dörrar stängda. Förvarna gärna grannarna när det är fest på gång. Nöjda grannar hjälper gärna till att passa huset när ni är på semester m.m.

Styrketräning och bastu
Styrketräning kan utövas i K3 bredvid Nyhagen 16, där finns även möjlighet att nyttja bastu. Om du är intresserad, kontakta Tomas Borg på Nyhagen 21.

Motioner och förbättringsförslag
Motioner/förslag läggs i brevlådan vid K7. Styrelsen behandlar förslag under möten, medan motioner riktas till stämman. Notera att motioner skall vara inlämnade i december inför vårstämman och i augusti inför höststämman. För att styrelsen/stämman skall kunna ta ställning till förslaget/motionen vara tydlig avseende:
- Idén är väl beskriven och gärna illustrerad med en skiss/foto
- Bakgrunden till idén och dess syfte är väl beskrivna
- En kalkyl som täcker en eventuell investering och (årligt) underhåll
- Eventuella risker för barn/vuxna är bedömda
- Förslag på hur genomförande och underhåll ska ske
- Berörda medlemmar har skrivit under och ställer sig bakom idén

Motorfordon i området
Du får endast köra in på området för i- och urlastning av tyngre föremål eller om du på grund av handikapp inte kan gå från parkeringen. Maxhastighet inom området är 5 km/tim. Står du parkerad inom bostadsområdet i mer än 10 minuter riskerar du att få böter. Det är inte heller tillåtet att köra motorcykel/moped inom området, vilket föräldrar ansvarar för att upplysa sina ungdomar om. Observera att du som fastighetsägare ansvarar för att byggnadsarbetare du anlitar följer reglerna. Tänk på att det är mycket barn i området.

Nycklar
Tidigare ägare ska ha lämnat nycklar till förråd i garagelänga, cykelrum i garaget, X- eller A-nyckel till grinden, samt en dosa till garageporten.

Nyheter
Nyheter förmedlas via hemsidan och direkt till din brevlåda. Skintebo samfällighetsförening delar ut nyhetsbladet ”Aktuellt om Skintebo” 3-4 gånger per år.

Nyinflyttad
Välkommen till Skintebo och till Ängslyckan-Kvarnlyckans Samfällighetsförening. Vi hoppas och tror att du kommer trivas. Att läsa denna sida är ett bra sätt att skaffa mer information om din nya omgivning.

Ordning och reda
Håll rent och snyggt runt ditt hus/lägenhet och vid din garageplats. På vintern ansvarar husägaren för snöröjning 1,2 meter ut från huset.

Parkeringshuset P6 
Varje hushåll har en P-plats under tak och en dosa som går till porten i P6. Gästparkeringarna är de platser i som finns under bar himmel. Porten är låst nattetid. P-däcken får inte användas som skrotupplag. Om man har mekat med bilen skall man självklart städa upp efter sig. Skador och inbrott skall meddelas styrelsen så att vi kan föra statistik. P-huset är ej avsett för släp, avställda bilar eller liknande.

Pingisrum
I gemensamhetslokalen finns ett pingisbord. Nyckeln finns att hämta hos styrelsemedlemmarna.

Redskapsförråd
Ett redskapsförråd finns i rummet längst ner på den västra sidan av garaget P6. Där kan du låna stegar, krattor, sopborstar, gräsklippare, etc.

SSF: Skintebo SamfällighetsFörening 
Se rubriken Allmänt ovan. 

Snöröjning
Varje husägare ansvarar för snöröjning 1,2 ut från huset. De större gatorna i området brukar jourpersonal skotta och grusa.

Sopstation
Sopstation och kompostkärl finns vid infarten till p-garaget. Påsar för kompostering delas ut två gånger om året av Renova. Sopstation för trädgårdsavfall finns på Klyfteråsvägen vid P-garage 5. Avfallet skall slängas löst och inte i säckar. Återvinningsstation för glas, plast, tidningar, wellpapp m.m. finns vid Nordic Wellness. Närmaste återvinningscentral ligger i Högsbo, A. Odhners gata. Se Kretsloppsnämndens hemsida: http://www.kretslopp.goteborg.se. En station för farligt avfall finns vid Statoil i Askim.

Styrelsearbete
Är du intresserad av att engagera dig i samfälligheten är du välkommen att kontakta någon i styrelsen. Det är alltid välkommet med nya krafter till vår styrelse. Inga specialkunskaper krävs, men gärna intresse för vår boendemiljö.

Städdagar och städkvällar
Två gånger om året har vi städdagar respektive städkvällar där alla i samfälligheten hjälps åt att städa i området (rabatter, lekplatser mm), måla staket och bänkar, fika och äta pizza, osv. Tider för städdagarna/kvällarna hittar du under fliken ”Aktuellt”. Separat kallelse anslås inför varje tillfälle. Ytterligare information hittar du under fliken "Städdagar & kvällar".

Underhåll
Det löpande underhållet (av SSFs anläggningar) sköts av Kenny Svensson. För bostadsrättsföreningen finns en förvaltare som heter Mats Nilsson.
 

2023

Vårstämma och städdag

Lördag 22 april klockan 10:00. Vårstämma i samband med städdagen.

Höststämma och städdag

Lördag 11 november klockan 10:00. Höststämma i samband med städdagen.

Städkvällar

Onsdagen den 14 juni klockan 18.00

Onsdagen den 16 augusti klockan 18.00 

 

Namn  Adress  Telefon Mejl  Befattning 
 Knut Fredriksson  Ängslyckan 53  070-8872703

knujovi@hotmail.com

 Ordförande

 Viola Hill

 Ängslyckan 32

 070-5752234 hillviola@yahoo.com  Kassör
 Dagmara Striktner  Änglyckan 47 070-4004070

dagmara_70@hotmail.com

Ansvarig för hemsidan och Facebook sidan

 Samid Jawda  Ängslyckan 50  070-3656926

sjawda@yahoo.se

 Materialförvaltare

 Jarl Jonsson  Ängslyckan   

 

 

 Markus Fondin  Ängslyckan 31  070-9941414

 markusfondin@hotmail.com

 Ordinarie ledamot i SSF:s styrelse

Dokument för delsamfälligheten Ängslyckan Kvarnbacken

1. Välkomna till styrelsen!
Popular 46.08 KB
24/11/2019 14:14:00
2. Budget 2021 Ängslyckan-Kvarnlyckan
Popular 89.05 KB
28/10/2020 15:08:57
3. Revisionsberättelse 2019
Popular 118.63 KB
12/09/2020 12:39:36
4. Årsredovisning 2019
Popular 164.22 KB
12/09/2020 12:39:35
5. Protokoll höststämma 2020
Popular 305.01 KB
23/11/2020 08:23:52
6. Protokoll vårstämma 2020
Popular 122.08 KB
07/10/2020 20:10:55
Arsredovisning 2023.PDF
Popular 409.32 KB
07/04/2024 10:44:44
Budget 2022 Angslyckan -Kvarnlyckan
Popular 37.82 KB
09/11/2021 08:31:42
Hststmma 2022 protokoll.pdf
Popular 592.37 KB
10/11/2022 05:45:38
Hststmma 2023 prorokoll.PDF
Popular 499.55 KB
29/11/2023 18:49:05
Kallelse hststmma 2022-10-22 utkast.pdf
Popular 59.07 KB
17/10/2022 04:57:15
Kallelse Höststämma 2021-11-13
Popular 14.99 KB
09/11/2021 08:17:31
ngslyckan Kvarnlyckan Budget 2024.pdf
Popular 171.59 KB
25/10/2023 17:32:59
ngslyckanJKvarnlyckan Budget 2023.pdf
Popular 247.71 KB
17/10/2022 04:57:52
Protokoll vårstämma 2021
Popular 342.01 KB
17/05/2021 19:20:52
Revisionsberattelse 2023.PDF
Popular 275.53 KB
07/04/2024 10:44:43
Revisionsberttelse 20230417.pdf
Popular 298.05 KB
19/04/2023 13:28:13
Revisionsberttelse fr 2021.pdf
Popular 389.18 KB
28/03/2022 17:59:10
Revisionsberättelse 2021-04-07
Popular 320.4 KB
17/04/2021 08:17:32
rsredovisning 2021.pdf
Popular 480.09 KB
28/03/2022 17:59:10
rsredovisning 2022.pdf
Popular 413.73 KB
19/04/2023 13:28:27
Varstamma 2024 protokoll.PDF
Popular 477.3 KB
29/04/2024 18:36:27
Vrstmma 2022 protokoll.pdf
Popular 554.5 KB
27/04/2022 16:21:58
Vrstmma 2023 protokoll.pdf
Popular 514.45 KB
23/04/2023 15:22:47
Årsredovisning 2020
Popular 378.64 KB
17/04/2021 08:17:31