Bredängen – Humlekärret

Hej!

Skintebo samfällighetsförening är en av Sveriges största samfälligheter med totalt 479 friköpta radhus och 320 bostadsrätter. Förutom den stora samfälligheten finns det 8 delsamfälligheter och en bostadsrättsförening. Delsamfälligheten Bredängen-Humlekärret omfattar 45 radhus och 36 bostadsrättslägenheter. Hela Bredängen ingår i denna delsamfällighet, samt Humlekärret 62-68.

Delsamfälligheterna ansvarar för lokala uppgifter inom delsamfälligheten (städdagar, verktygsförråd, grönområden och rabatter m.m.). Den stora samfälligheten ansvarar för större övergripande uppgifter som gäller hela området (P-däck, samlingslokaler kabel-tv, dränering, vatten och avlopp m.m.). Bostadsrättsföreningen ansvarar för hus med bostadsrätter. Styrelser väljs varje år.

Att bo i vår samfällighet innebär att vi tillsammans äger och har ansvaret för en del av Skintebo. Ni blir delägare i samlingslokaler, förråd, verktyg, garage, lekplatser, gångbanor m.m.

Ansvar, omsorg och hänsyn är viktiga ord i områden av denna typ. Genom att använda dessa på rätt sätt får vi många nya vänner.

För att trivseln skall bestå i vårt område träffas alla en vårdag och en höstdag för gemensamma insatser (städning, rensning, reparationer m.m.).

Tänk på att det är vi tillsammans som skapar trivseln i vårt område. Vi hoppas att Ni kommer att medverka vid möten, städdagar etc. och på så sätt skapa ett bättre och trivsammare område för oss alla i Bredängen-Humlekärret.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för delsamfälligheten Bredängen-Humlekärret

Vårstämman är 10 April o Städagen 14 April 

Uppdaterat Gräsklipparschema för 2018

Vi har även en facebooksida med samma namn som samfälligheten

Mikael Barman - Ordförande
Bredängen 35
barre@lindaswaves.se

Anna Hedqvist sekreterare
Humlekärret 62
almhedqvist@gmail.com

Niklas Ranhög Kassör
Bredängen 9
niklas.ranhog4@hotmail.com

Elin Eriksson
Bredängen 41
elinerik33@hotmail.com

 

Praktisk information för boende i delsamfälligheten Bredängen - Humlekärret

Biltvätt

I p-huset finns två tvättplatser där möjlighet finns att tvätta sina bilar. Eluttag för att dammsuga bilarna finns på övre plan. Vintertid stängs vattnet av och vi hänvisar till parkeringshus P4 och P6. Dessa tvättplatser är ej avsedda för parkering någon del av året, dvs. parkering förbjuden. Vintertid kan de dock fungera som serviceplatser för bilar, tex byte av däck etc.

 

Bollspel 
Bollspel tillåts på fotbollsplanen vid Skinteboskolan, Nygårdskolan, vid stora lekplatsen ovanför Furuslätten (västra delen av Skintebo) samt fotbollsplanen väster om Humlekärret.

En rink för inlinesåkare finns vid Furuslättens stora lekplats vid skogen.

 

Delsamfällighetsavgift

Varje år tas en avgift ut på 450:-/radhus. För bostadsrätterna ingår avgiften i hyran.
Avgiften betalas i samband med städdagarna och pengarna används bl.a. till växter, sand, målarfärg, virke, verktyg, styrelsearvode, fika vid städdagar etc.

 

E-postadress

All information såsom protokoll och övrig info sprids i möjligaste till våra medlemmar i facebookgruppen delsamfälligheten bredängen/humlekärret. Du som är nyinflyttad ombeds därför att gå med i facebookgruppen.

E-post: barre@lindaswaves.se

Förrådsutrymmen

Förutom de förrådsutrymmen som finns i ditt hus har ni även ett utrymme i längan vid
p-huset. Föregående ägare överlämnar nycklar till förrådet.

 

Gemensamma lokaler

Gemensamma lokaler K8 (Fristående hus vid Sösbacken 1) och K1 (mittemot Humlekärret 57) finns att hyra (för t.ex. kalas) för en avgift genom fastighetsskötare på tel. 031-91 14 70. Lokalen används även för stående aktiviteter, bl.a. öppen förskola. Om önskemål finns kan lokalen ev. upplåtas för ytterligare aktiviteter avsedda för boende i Skintebo.

Gräsmattorna

Alla vi som bor i området ansvarar för att hålla ordning och vi hjälps åt att hålla de allmänna gräsmattorna klippta. Vi hjälps också åt med att tömma papperskorgarna enligt anvisat schema. Schemat gäller året runt och papperskorgarna ska tömmas 1 gång per vecka eller oftare vid behov. Det finns tre papperskorgar i delsamfälligheten som ska bytas, mer information får du separat när det blir din tur.

 

Gästparkeringar

I parkeringshuset finns förutom förhyrda platser även gästparkeringar. Gästparkeringarna är de platser som finns under bar himmel. Alla platser under tak är reserverade. Gästparkeringen är ej avsedd för avställning av släp eller liknande eller avställda bilar.

 

Husdjur
Katter får inte springa lösa i vårt område så att de stör eller förorenar i barnens sandlådor, på gångvägar och grönytor. Genom att vi visar hänsyn och omdöme i vårt bostadsområde, kan vi alla njuta av vistelsen i det fria. Hundar skall enligt lag vara kopplade inom området. Hussar och mattar ska självklart ha sina djur under uppsikt och plocka upp efter sina små vänner! Rastning av hundar inom området får endast ske mellan Klyfteråsvägen och p-däcken, samt utanför samfälligheten.

 

 

Motion
Styrketräning kan utövas i K3 bredvid Nyhagen 16, där finns även möjlighet att nyttja bastu. Om du är intresserad, kontakta styrelsen.

 

Motorfordon i området
Du får endast köra in på området för i- och urlastning av tyngre föremål eller om du på grund av handikapp inte kan gå från parkeringen (speciellt tillstånd krävs). Maxhastighet inom området är 5 km/tim. Står du parkerad inom bostadsområdet i mer än 10 minuter riskerar du att få parkeringsböter. Det är inte heller tillåtet att köra motorcykel eller moped inom området, då även dessa räknas som motordrivet fordon, en sak som föräldrar bör upplysa sina ungdomar om. Observera att du som fastighetsägare ansvarar för att informera eventuella byggnadsarbetare som du anlitar att följa reglerna. Tänk på att det är mycket barn i området vilket innebär stora risker om du eller de byggnadsarbetare du anlitar kör för fort.

Nycklar

Följande nycklar ska tidigare ägare ha lämnat till Er:
•   Förråd i garagelänga
•   Mopedrum, nedre plan i garage
•    X- eller A-nyckel till grinden
•    Liten dosa (Garageport vid infart).

Ni kan mot en  kostnad beställa nya nycklar via skintebo@live.se

 


Ordning & reda

För allas trevnad: Försök att hålla rent och snyggt runt ditt hus eller din lägenhet, samt vid din plats i p-huset. På vintern ansvarar husägaren för snöröjning 1,2 meter ut från huset.

Parkeringshuset

Till varje hushåll ska finnas en dosa som går till porten i P-huset. Porten är låst nattetid.

För mer info kontakta ansvarig skintebo@live.se

 

Pingisrum

Ett pingisrum finns att låna för den som är intresserad. Nyckeln finns att hämta enligt lista på dörren.

Denna lokal kan också lånas ut för mindre arrangemang, tex barnkalas. 

 

Redskapsförråd

Ett redskapsförråd finns där man kan låna stegar, krattor, sopborstar mm.

 

Samfälligheten

I Skintebo finns det en Samfällighetsförening som brygger över hela området. Denna kallas Stora samfälligheten. Stora samfälligheten är också indelad i 8 stycken mindre delsamfällighetsföreningar namngivna efter gatans adress. Det hus som Du/Ni har köpt tillhör delsamfällighetsföreningen som heter Bredängen-Humlekärret. Delsamfälligheten Bredängen-Humlekärret omfattar 45 radhus och 36 bostadsrättslägenheter. Hela Skinteboområdet inkluderat delsamfälligheterna har en Internetsida där aktuell information kontinuerligt uppdateras, adressen är www.skinteboportalen.se och vi uppmanar alla nya & gamla lägenhets- och radhusägare att orientera sig på hemsidan.

Sopstation

Sopstation finns vid infarten till p-huset. Där finns även källsortering för kompostering. Påsar för kompostering delas ut två gånger om året av Renova. Sopstation för trädgårdsavfall finns vid Klyfteråsvägen (stora vägen genom Skintebo) vid långsidan av P-däck 5. Avfallet skall slängas löst och inte i säckar eftersom Renova tar betalt för att tömma dessa. Återvinningsstation för glas, plast, tidningar, wellpapp m.m. finns i vid ICA Skinteboden. Närmaste återvinningscentral ligger i Högsbo, A. Odhners gata. En station för farligt avfall finns vid Statoil i Askim.

Styrelsearbete

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen för delsamfälligheten/stora samfälligheten så kontakta någon i styrelsen. Namn och e-postadress finner du på vår hemsida.

Städdagar

2-3 gånger om året har vi allmänna städdagar där alla familjer i delsamfälligheten hjälps åt att städa i området (rabatter, lekplatser mm). Städdagarna avslutas med gemensam fika. Datum för städdagarna hittar du under fliken ”viktiga datum” på vår hemsida. Separat kallelse skickas även ut inför varje tillfälle.

 

Historia

Långt innan den nuvarande bebyggelsen var påtänkt bestod Skintebo i stort sett av fyra bondgårdar och en del villor. Här härskade, som man ofta säger, en lantlig ro. Men tiderna förändrades, gårdsägarna var gamla och ingen kunde fortsätta jordbruket. I slutet av 1960-talet såldes gårdarna och det nuvarande bostadsområdet planerades. I början av 70-talet kom exploateringen igång. Denna upplevdes som en ganska påfrestande tid. Många av oss, kanske de flesta, hade bott här sedan barndomen.

I mitten av 1800-talet genomlevde de som då bodde i Skintebo en liknande period av påfrestande förändringar. Jag åsyftar då 1851 års laga skifte. Många av de berörda, särskilt de äldre, uppfattade förändringen som ett intrång. Den tidigare sammanhållna byagemenskapen ändrades, tegbruket som alla var vana vid upphörde. Några av gårdarna måste nedmonteras och flyttas. Visserligen fördelades kostnaderna och man hjälptes åt med utflyttningen. Av storskiftesprotokollet framgår att alla inte var helt nöjda i alla stycken. På längre sikt kom jordreformen dock att bli en förändring till det bättre genom att var och en fick en sammanhängande areal att bruka.

Utflyttningen kom i vissa fall att påverka en del av de gamla invanda benämningarna man haft på somliga åkerlyckor och skiften. När man så fick överta återstycken av grannarna upplevdes dessa som nyodlingar. Detta framgår rätt tydligt av en del namn, så kallades exempelvis en åker inom Stora Skintebo för Nylänsängen. I dagligt tal förenklades namnet till Nylänningen. Ett av de nya kvarteren har nu fått överta detta namn.

SKINTEBONAMNET

En fråga som jag ofta möter är vad ortsnamnet Skintebo har för ursprung. Därför tror jag det är viktigt att först besvara den frågan innan jag fortsätter med kvartersnamnen. Redan år 1567 kallades byn för Skinteboda eller bara Skintan, själva ordet tolkades på flera sätt.

1 god jord
2 fåra, grop, dike
3 hålväg

Benämningen skinta förekommer på flera ställen i Askim och då just i bemärkelsen god jord. Såväl sand som lerjord fanns här och var god i betydelsen lämplig för olika grödor. Att jorden brukats sedan hedenhös finns det bevis på. För ca 15-20 år sedan hittades ett par plogbillar av sten i en åker i norra delen av byn. Dessa har vi förvarade i vårt museum. den tredje betydelsen, nämligen hålväg, stämmer rätt väl in på en del gamla landsvägen Göteborg - Kungsbacka som gick förbi Sössbacken och följde Äsebacksvägens sträckning. Där denna når sin högsta punkt gick vägen förr genom ett trångt pass, en s k hålväg. Detta var förhållandet innan den sprängdes ut till sin nuvarande bredd. Sista leden i namnet Skintebo förekommer rätt ofta i betydelsen boställe eller bod
- bod till förvaring eller tillfälligt uppehåll. Namnet på våra affär "Skinteboden " är historiskt riktigt!

KVARTERSNAMNEN

När jag nu ska berätta om namnsättning på Skintebo 12 kvarter vill jag ange målsättningen för den kommitté som arbetade med detta. Den bemödade sig alltid om att de gamla ortsnamnen skulle behållas och användas där så var möjligt. De kvarters- och vägnamn som vi nu har här i Skintebo grundar sig, dels på en förteckning över de gamla gårdarnas ägor upprättad vid laga skiftet 1851, dels på muntlig tradition som fortlevt in i vår tid. Jag har nyss talat om orsaken till hur namnet på kvarteret Nylänningen kom till och att det då var fråga om en sorts nyodling. En riktig nyodling låg upp i skogen där en liten inhägnad fotbollsplan ligger. Den kallades Nyhagen och efter det fick kvarteret Nyhagen sitt namn. Längst norr ut i dalen ligger kvarteret Sössbacken. Den vänstra obebyggda delen var förr en allmänning. Byarna hade sina gemensamma sand eller lertag, man kallade dem för sand respektive lertäppa. I Sössbacken fanns det märgel som tillhörde allmänningen, där hämtade man sitt behov av märgelgrus till hönsen. Märgel är skalgrus av snäckor som havet för tusentals år sedan sköljt upp på den dåvarande stranden.

Men det var om namnet Sössbacken som jag skulle berätta. Sö betyder får, alltså backen där fåren betar. F ö finns det flera namn med anknytning till fårskötsel. Det närbelägna Bassås kommer av basse = bagge, Det kunde också betyda galt. I Bassåsdalen fick grisarna gå fria under dagtid, nattetid föste man in dem i en grisbod; här fanns nämligen varg i forna tider. Ett annat ortsnamn som har med får att göra är Värsholmen, en ö i Skinteboviken. Det kommer av väre, som är dialekt och betyder bagge. En annan bekant ö är Killingholmen, vi har f ö flera platser med djurnamn i Billdalt ex Hästebäck, Svindal, Uggledal.
Förr i tiden samlades man gärna i Sössbacken för att lyssna på någon predikant; därför kom den att kallas Läsebacken.

När jag var barn växte det gott om rödsippor i de gamla märgelgroparna, så den fick också heta Rödsippebacken. Kärt barn har ju många namn.

Söder om Sössbacken ligger kvarteret Klyfteråsen och Kvarnlyckan. Klyfteråsen ligger alldeles under det höga berget med samman namn. På toppen av berget ligger resterna av ett bronsåldersröse förmodligen rest över någon storman från trakten. Från medeltiden ända in på 1800-talet var Klyfteråsen också ett s k vårdkaseberg. Askim var gränstrakt mot Danmark och krig och örlig var vanlig här. Enligt anteckningar i Göteborgs kronofodgearkiv var passning anbefalld vid vardarna så sent som under Krimkriget 1853-56. Ett lass ved och enris skulle ligga på vaden och antändas så snart den söderut belägna vårdkasen tänts. Det var alltså ett signalsystem vid krigsfara.

Kvarteret Kvarnlyckan har sitt namn efter den kvarn som ursprungligen låg i Bassåsdalen vid Oxsjöbäcken och tillhörde Skintebo byalag. Den flyttades först till gården Stora Skintebo och andra gången till hembygdsmuseet.

Furuslätten ligger mellan kvarteren Nyhagen och Klyfteråsen på västra sidan av dalen. Namnet kommer av ett åkerstycke som låg alldeles upp emot en barrskogsdunge, som låg på en kulle, den kallades Furukullen eller som man sade på den tiden `förekull´. Strax söder om denna låg förr ett båtbyggeri där man gjorde riktigt stora jullar. Platsen fick också heta Båtestan.

Rätt österut från Furuslätten räknat har vi kvarteret Ängslyckan som ligger mitt för gården Stora Skintebo. Egentligen skulle kvarteret hetat lyckängen för så kallades ängen som låg här. Tyvärr fanns namnet redan inregistrerat på annat håll i Göteborg.

Så återstår bara två kvarter i den norra delen av Skintebo och det är Holmbacken och Backängen. Holmbacken eller Holmbacka eller Halebacka som det hette förr, hörde till Lilla Skintebo. Just här höjde sig åkermarken upp mot den gård som låg här. En sådan förhöjning ute i åkermarken kallades ofta för holme, därav namnet Holmbacka. När man går rätt väster ut från affären i Skintebo och kommit över gångbron är man framme i kvarteret Backängen, namnet beskriver ganska väl att ängen, som tidigare låg här, sakta sluttade i en backe ner mot sjön. Man odlade ofta potatis här, för jorden var sandblandad. Stycket kallades därför Sannaåkern eller rätt och slätt Sanna.

Hittills har vi i stort talat om ortsnamnen inom Skintebo Stora. På andra sidan Skintebovägen har vi Lilla Skintebo med sina tre kvarter. Väl över gångbron ligger det första, Bredängen, här bredde de största ängarna ut sig och därav namnet.

Det andra har fått sitt namn efter ett torp som omnämndes i äldre handlingar Humlekärr eller Billdals torp 1797. Det är osäkert var det har legat men utgjorde ett av de torp som lydde under "Belledals Gård". Här fanns också ett Båtmanstorp, som kallades Bilens efter Båtsman Bil, som då hörde till Lilla Skintebo. Båtsmännen var dåtidens kustartillerister. De var indelta soldater och underhölls av vissa hemman, en s k rote. Det fanns ca ett tiotal i Askim. Anledningen till namnet Humlekärret är obekant och att det skulle odlats mer humle här än på andra håll är ovisst. Det var vanligt att man hade några humlestakar i sin kryddgård. I det öl man bryggde till jul ingick bl a humle.

Närmast Johanneshus ligger Skintebos sydligaste kvarter som fått heta Åsbacken, efter åsen som går på västra sidan av området. Här går också Åsdammsvägen med Åsdammen som om vintern är en omtyckt skridskodamm.