Klyfteråsen – Sösbacken

Välkommen till hemsidan för Klyfteråsen-Sösbackens Delsamfällighetsförening (orgnr: 716408-4456). Här finner du information om vad som händer i samfälligheten och när. De gemensamma aktiviteterna för alla medlemmar gemensamma ser du nedan (kallelser till stämmor, städdagar samt städförmiddagar anslås på anslagstavlor och sopmolokerna vid och runt parkeringshus 7, P7).

Aktivitet Dag Tid Plats Kommentar
Vårstämma 20 Mars 2024 1830 K7  Se info om Motioner under "Information och regler"
Städdag vår 13 April 2024 1000-1500 Samling K7 Uppgifter visas på tavlor under dagen
Städförmiddag försommar 8 Juni 2024 1000-1200  Samling K7 Lite lättare uppfräschning av området, tex rensa ogräs, snygga till lekplatser mm. 
Städförmiddag sensommar 24 Aug 2024 1000-1200 Samling K7 Lite lättare uppfräschning av området, tex rensa ogräs, snygga till lekplatser mm. 
Städdag höst 16 Nov 2024 1000-1500 Samling K7 Uppgifter visas på tavlor under dagen
Höststämma 6 nov 2024 1830 K7 Se info om Motioner under "Information och regler"
 *K7 är vår samlingslokal i nordvästra hörnet av garage P7.

Om du söker ytterligare information kan du klicka på de andra flikarna. Vänligen kontakta någon av oss i styrelsen om du inte finner svar på dina frågor.


Med vänliga hälsningar, Styrelsen i Klyfteråsen-Sösbackens Delsamfällighetsförening

(Vilka vi är finner du under fliken Styrelse)

Här finns information och ordningsregler. Du är välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen om du saknar något.

Allmänt om samfälligheten
Som boende i Skintebo är du medlem i minst två samfällighetsföreningar. Dels är du med i Skintebo samfällighetsförening (SSF) som omfattar alla boende. Det är en av Sveriges största samfälligheter med totalt 479 friköpta radhus och 320 bostadsrätter. Dessutom är du också medlem i någon av de 8 mindre (del)samfälligheterna. Klyfteråsen-Sösbacken är en av dessa mindre samfällighetsföreningar och omfattar 83 radhus och 38 bostadsrättslägenheter. Hela Klyfteråsen ingår i denna delsamfällighet, Furuslätten 44-55, samt Sösbacken 50-54 och 63-69. Boende i bostadsrätterna är dessutom med i Skintebodalens Bostadsrättsförening (se www.skintebodalen.se).

Delsamfälligheterna ansvarar för lokala uppgifter som genomförande av städdagar och skötsel av verktygsförråd, grönområden, lekplatser och rabatter. Den stora samfälligheten ansvarar för uppgifter som gäller hela området (P-däck, samlingslokaler, kabel-tv, befintliga dräneringar, vatten och avlopp m.m.). Bostadsrättsföreningen ansvarar för hus med bostadsrätter. Styrelser väljs varje år.

Att bo i vår samfällighet innebär att vi tillsammans äger och har ansvaret för en del av Skintebo. Ni blir alltså delägare i samlingslokaler, förråd, verktyg, garage, lekplatser, gångbanor, gräsmattor och så vidare.

För att trivseln skall bestå i vårt område träffas alla en vårdag och en höstdag för gemensamma insatser (städning, rensning, reparationer m.m.).

Tänk på att det är vi tillsammans som skapar trivseln i vårt område.

Biltvätt
I  p-huset finns två tvättplatser. Eluttag för att dammsugning finns på övre plan. Vintertid stängs vattnet av och vi hänvisar till P4 och P6. Tvättplatserna är ej avsedda för parkering. Vintertid kan de fungera som serviceplatser för bilar, tex byte av däck etc.


Bollspel 
Bollspel tillåts på fotbollsplanen vid gamla Skinteboskolan, Nygårdskolan, vid stora lekplatsen ovanför Furuslätten samt planen väster om Humlekärret. En rink för inlines finns vid Nyhagens/Furuslättens stora lekplats vid skogen. Cykel/rollerblades/elsparkcyklar får användas i hastigheter som inte kan orsaka olyckor.

Förrådsutrymmen

Förutom de förrådsutrymmen som finns i ditt hus har ni även ett utrymme i längan vid P-garaget. Föregående ägare överlämnar nycklar till förrådet.

Förvaring av cyklar, grillar, leksaker etc
Förvara era ägodelar på er egen veranda eller i ert eget förråd. Övrig mark är gemensam.

Gemensamma lokaler
Gemensamma lokalerna K8 och K1 finns att hyra genom maila skintebo@live.se. I delsamfälligheten har vi även lokalen K7 som ligger i nordvästra hörnet av parkeringsgarage P7. Där kan barnen spela pingis, du kan boka/låna lokalen, och även låna bord och stolar till kalas hemma. Styrelsen har nyckel till lokalen. Ett villkor för utlåning av nyckeln är att föräldrarna tar ansvar för att det är rent och snyggt i lokalen efter det att barnen/ungdomarna lånat den för pingisspel. Tider för utlåning är kl 10-18 och återlämning sker före kl 20 . Pant lämnas i utbyte mot nyckel.

Grillning
Grilla gärna. Se till att du grillar säkert och har ständig uppsikt. Vid torr och varm väderlek bör man ha brandsläckare/vatten tillgängligt. För att undvika höga lågor föreslås elektriska tändare. Lämna aldrig en varm grill på mindre än 1 m avstånd från brännbart material. Släng aldrig nyligen använd grillkol i moloken. Måste minst svalna 3 dagar.

Gräsmattorna och gemensamma ytor
Alla vi som bor i området ansvarar för att hålla ordning, gräsmattorna klippta, rabatterna rensade, etc. 

Gräsklippare och robotgräsklippare
Det finns vanliga gräsklippare att låna i förrådet, men vissa hushåll är nyfikna på robotgräsklippare, detta är då vad som gäller:

Våren 2016 tog styrelsen beslut om att låta Klyfteråsen 5-9 köpa in en robotgräsklippare och på prov använda den fram till våren 2017. Efter detta provår skulle en utvärdering ske.
Utifrån denna utvärdering samfälligheten fastslagit följande trivselregler för robotgräsklippare:
1. Innan du (eller om ni är flera) funderar på att köpa in en robotgräsklippare - tala alltid med styrelsen. Kontaktuppgifter finns  här på Skinteboportalen.
2. Gräsytorna i området är våra gemensamma och ingen boende får muta in en del av gräsmattan genom köp av robotgräsklippare.
3. Om du funderar på att köpa en egen robotgräsklippare slipper du ändå inte ifrån att dela på klippningen av de gemensamma gräsytorna.
4. Om du funderar på att köpa en robotgräsklippare - fråga dina grannar och hushåll i närliggande längor om de vill vara delaktiga i inköpet och skötsel av den.
5. Obevakad användning av robotgräsklippare får enbart ske mellan klockan 22.00 -06.00. All övrig tid ska man ha god uppsyn på robotgräsklippare, om den är i bruk.
6. När den inte är i bruk ska den stå på en avskild plats. Den får inte stå mitt ute på gräset, utan på en plats vid sidan om där den inte är i vägen för bl.a. lekande barn.
7. Robotgräsklipparen ska vara utrustad med lyft och vältsensorer.
8. Gräsklipparen bör vara dimensionerad för att klara av att klippa den utsatta ytan på den tid den får arbeta obevakad.
9. Den maximala ljudvolymen får inte överstiga 60dB.
10. Den tråd som avgränsar det utsatta klippområdet ska vara ordentligt nergrävd för att undvika olyckor.

Husdjur
Katter får inte springa lösa i vårt område så att de stör eller förorenar i barnens sandlådor, på gångvägar och grönytor. Hundar skall enligt lag vara kopplade inom området. Hussar och mattar ska ha sina djur under uppsikt och plocka upp efter sina små vänner! Rastning av hundar inom området får endast ske mellan Klyfteråsvägen och p-däcken.

Klotter
Radhusägare kontaktar skintebo@live.se när ni ser nytt klotter, och ni som bor i bostadsrätterna kontaktar er BRF.

Kommunens mark
Kommunens och samfällighetens marker gränsar till varandra (se karta). Vänligen respektera att det är förbjudet att fälla träd och liknande på kommunens mark. Eventuella frågor besvaras av markansvarig i samfällighetens styrelse.

Lekplatser
I samfälligheten har vi tre lekplatser: en stor mitt i Klyfteråsen, en liten vid Klyfteråsen 50 och en vid Sösbacken 69. Använd dem gärna och bidra också till att hålla rent och snyggt. Ingen annan gör det för oss.

Lekplatsgrupp
För att sköta och utveckla lekplatserna finns en lekplatsgrupp i samfälligheten.

Ljudnivå
Tänk på att höga ljud både inne och ute fortplantar sig lätt när husen står tätt. Håll därför en låg ljudnivå och spela musik med fönster och dörrar stängda. Förvarna gärna grannarna när det är fest på gång. Nöjda grannar hjälper gärna till att passa huset när ni är på semester m.m.

Motion
Styrketräning kan utövas i K3 bredvid Nyhagen 16 (Iron house), där finns även möjlighet att nyttja bastu. Om du är intresserad, så finns det information om klubben här.

Motioner och förbättringsförslag
Motioner/förslag skickas per e-post till delsamfallighet.klso@gmail.com alternativt lämnas till Ordföranden i Delsamfälligheten. Styrelsen behandlar förslag under möten, medan motioner riktas till stämman. Notera att motioner skall vara inlämnade i december inför vårstämman och i augusti inför höststämman. För att styrelsen/stämman skall kunna ta ställning till förslaget/motionen vara tydlig avseende:
- Idén är väl beskriven och gärna illustrerad med en skiss/foto
- Bakgrunden till idén och dess syfte är väl beskrivna
- En kalkyl som täcker en eventuell investering och (årligt) underhåll
- Eventuella risker för barn/vuxna är bedömda
- Förslag på hur genomförande och underhåll ska ske
- Berörda medlemmar har skrivit under och ställer sig bakom idén

Motorfordon i området
Du får endast köra in på området för i- och urlastning av tyngre föremål eller om du på grund av handikapp inte kan gå från parkeringen. Hastigheten i området är gåfart, låt någon gå framför fordonet när ni kör in. Det finns många barn i området som springer omkring. Står du parkerad inom bostadsområdet i mer än 10 minuter riskerar du att få böter. Det är inte heller tillåtet att köra motorcykel/moped inom området, vilket föräldrar ansvarar för att upplysa sina ungdomar om. Observera att du som fastighetsägare ansvarar för att byggnadsarbetare du anlitar följer reglerna. Tänk på att det är mycket barn i området.

Nycklar
Tidigare ägare ska ha lämnat nycklar till förråd i garagelänga, cykelrum i garaget, X- eller A-nyckel till grinden, samt en dosa till garageporten. Ni kan mot en mindre kostnad beställa nya nycklar genom att maila skintebo@live.se.

Nyheter
Nyheter förmedlas via hemsidan och på anslagstavlorna. Skintebo samfällighetsförening, SSF, kommer ibland ut med ett nyhetsblad ”Aktuellt om Skintebo”. Det finns även facebook-grupper som du kan gå med i för området - sök på Bara i Skintebo.

Nyinflyttad
Välkommen till Skintebo och till Klyfteråsen-Sösbackens Samfällighetsförening. Vi hoppas och tror att du kommer trivas. Att läsa denna sida är ett bra sätt att skaffa mer information om din nya omgivning.

Ordning och reda
Håll rent och snyggt runt ditt hus/lägenhet och vid din garageplats. På vintern ansvarar husägaren för snöröjning 1,2 meter ut från huset.

Parkeringshuset P7
Varje hushåll har en P-plats under tak och en dosa som går till porten i P7. Gästparkeringarna är de onumrerade platser som finns under bar himmel. Porten är låst nattetid. P-däcken får inte användas som skrotupplag. Om man har mekat med bilen skall man självklart städa upp efter sig. Skador och inbrott skall meddelas styrelsen så att vi kan föra statistik. P-huset är ej avsett för släp, avställda bilar eller liknande.

Pingisrum
I gemensamhetslokalen K7 finns ett pingisbord. Nyckeln finns att låna hos styrelsemedlemmarna.

Redskapsförråd
Ett redskapsförråd finns i rummet längst ner på den västra sidan av garaget P7. Där kan du låna stegar, krattor, sopborstar, gräsklippare, etc.

Samfällighetsavgift
Varje år tar Klyfteråsen-Sösbacken Delsamfällighetsförening ut en avgift. För 2024 är denna avgift 1000 SEK + moms/radhus. För bostadsrätterna ingår avgiften i hyran. Avgiften betalas en gång per år och används bl.a. till växter, sand, färg, virke, verktyg, fika vid städdagar etc. Förutom denna avgift betalar alla radhusmedlemmar även avgift till SSF.

SSF - Skintebo SamfällighetsFörening 
Se rubriken Allmänt ovan. 

Snöröjning
Varje husägare ansvarar för snöröjning 1,2 meter ut från huset. De större gatorna i området ansvarar SSF för att skotta och grusa.

Sopstation
Sopstation och kompostkärl finns vid infarten till p-garaget. Påsar för kompostering delas ut två gånger om året av Renova. Sopstation för trädgårdsavfall finns på Klyfteråsvägen vid P-garage 5. Avfallet skall slängas löst och inte i säckar. Återvinningsstation för glas, plast, tidningar, wellpapp m.m. finns vid Nordic Wellness. Närmaste återvinningscentral ligger i Högsbo, A. Odhners gata. Se Kretsloppsnämndens hemsida: http://www.kretslopp.goteborg.se. En station för farligt avfall finns vid Statoil i Askim.

Styrelsearbete
Är du intresserad av att engagera dig i samfälligheten så kontakta någon i styrelsen.

Städdagar och städförmiddagar
Två gånger om året har vi städdagar respektive städförmiddagar där alla i samfälligheten hjälps åt att städa i området (rabatter, lekplatser mm), måla staket och bänkar, fika och äta korv, osv. Tider för städdagarna/förmiddagarna hittar du under fliken ”Aktuellt”. Separat kallelse anslås inför varje tillfälle. Ytterligare information hittar du under fliken "Städdagar & kvällar".

Underhåll
Det löpande underhållet (av SSFs anläggningar) sköts av SSF fastighetsförvaltare, kontakt via mail:
skintebo@live.se. För bostadsrättsföreningen finns en egen fastighetsskötare. Kontaktuppgifter och mer info kring bostadsrättsföreningen finns på www.skintebodalen.se.

Christopher Edfeldt - Ordförande
Klyfteråsen 11
Telefon:0702-795414
delsamfallighet.klso@gmail.com


Daniel Blide - Kassör (Ordinarie)
Klyfteråsen 62
Telefon: 0734-040111
blide.daniel@gmail.com

Oscar Isidorsson Albino - Sekreterare (Ordinarie)
Klyfteråsen 57
Telefon:0738-203183
oscar.isidorsson@gmail.com 

Per Lundberg - Ordinarie, Ansvarig för mc-förråd och material (redskap)
Klyfteråsen 58
Telefon: 0703-551501
klyfterasen_58@hotmail.com

Joakim Erlandsson - Ordinarie, Ordinarie i SSF
Klyfteråsen 47
Telefon: 0739-089577
joakim.erlandsson@gmail.com

Fredrik Boström - Suppleant
Klyfteråsen 8
Telefon: 0734-271090
bostrom.f@gmail.com

Tomas Olsson - Suppleant
Klyfteråsen 9
Telefon: 0707-589504
tomasolsson77@gmail.com

Martin Hanngren - Suppleant
Klyfteråsen 60
Telefon: 0708-805778
martin@xonet.se

Henric Wichman - Suppleant
Klyfteråsen 48
Telefon: 0705-679942
henric.wichmann14@gmail.com

 


(a)=@

Dokument för delsamfälligheten Klyfteråsen – Sösbacken

Bilaga_CykelSkogen
Popular 106.38 KB
21/04/2021 16:19:57
Forvaltningsberattelse 2022.docx
Popular 97.57 KB
11/05/2023 06:35:04
Kallelse till Ordinarie Hoststamma 2023.docx
Popular 34.66 KB
15/11/2023 12:46:19
Kallelse till ordinarie höststämma 2022
Popular 138.13 KB
09/11/2022 10:17:20
Kallelse till ordinarie vrstmma 2024.docx
Popular 91.59 KB
11/03/2024 07:35:39
KLSO_konstituerande_styrelsemote_2024-01-30.pdf
Popular 1.35 MB
20/02/2024 08:42:16
Klyfterasen-Sosbacken protokoll extrastamma 2023-03-29.pdf
Popular 876.66 KB
26/04/2023 17:52:51
Protokoll extrastamma_klyfterasen_sosbacken_2022-05-18 med underskrifter.pdf
Popular 200.07 KB
16/06/2022 16:19:39
Protokoll hoststamma KLSO 2023-11-15 med underskrifter-merged.pdf
Popular 2.64 MB
13/12/2023 07:57:33
Protokoll_Höststämma_2020
Popular 1.35 MB
30/12/2020 21:29:40
Protokoll_Höststämma_2021
Popular 166.07 KB
22/12/2021 19:04:04
Protokoll_Vårstämma_2021
Popular 341.75 KB
21/04/2021 16:14:57
Stadgar Klyfteråsen Sösbacken
Popular 1.47 MB
07/01/2016 11:48:30
Uppmaning till Kattagare 2023.docx
Popular 31.46 KB
15/11/2023 12:49:11