Sösbacken – Kvarnlyckan

Hej!
Styrelsen för delsamfällighetsföreningen Kvarnlyckan-Sösbacken(KSSF) vill härmed hälsa Er välkomna till oss och samtidigt ge Er lite information om vårt område.
sosbkvarn.jpg
Skintebo Samfällighetsförening(SSF) bildades 1975, och är en av Sveriges största samfälligheter med totalt 479 friköpta radhus och 320 bostadsrätter. Förutom den stora samfälligheten finns det 8 delsamfälligheter och en bostadsrättsförening. Vår delsamfällighet består av 82 radhus och 12 bostadsrättslägenheter. Genom att ni köper/äger ett radhus blir ni automatiskt medlem i SSF och KSSF. Vid köp/ägande av en lägenhet blir ni automatiskt medlem i Skintebodalens BRF, som i sin tur är medlem i SSF och KSSF.

VEM ÄGER VAD? Radhusägare äger hus och marken under hus och altan, så som den såg ut i orginalutförande. Radhusägarna är dessutom (som medlem i SFF och delsamfällighet) delägare i områdets gemensamhetsanläggningar.

Att vara medlem i Skintebo samfällighet innebär att ni tillsammans med oss andra, äger och har ansvaret för en del av Skintebo. Ni blir delägare i samlingslokaler, förråd, verktyg, garage, lekplatser, gångbanor, belysning, vatten och avloppsledningar m.m.

Bostadsrättsföreningen äger och förvaltar hus med bostadsrätter (totalt 320st). De äger även mark under husen, förrådslokaler, förvaltningslokaler samt tvättstugor. BRF är precis som radhusägarna delägare i områdets gemensamhetsanläggningar. KSSF äger gemensamhetsanläggning Skintebo GA:9. D.v.s. lekplatser, staket, rabatter och grönytor på kartan. Göteborgs kommun äger marken men vi förvaltar den (sköter om den genom s.k. servitut). SSF äger och förvaltar mycket av det övriga du ser i Skintebo. Mer info finns i övre menyn under "Om SSF".

NYCKLAR OCH BRICKOR 

Följande nycklar bör tidigare ägare ha lämnat till Er.
•    P8F… (Förråd i garagelänga).
•    P8MO (Mopedrum, nedre plan i garage).
•    P8GA (Tvättplats i P7).
•    X- eller A-nyckel (Vägbom norr om P8/grind söder om P8).
•    Liten bricka (Garageport vid infart i P8). Nya brickor till garageporten kan köpas fastighetsskötaren vid P3, 031-91 14 70 eller skintbo@live.se
•    Ni kan mot en mindre kostnad beställa nya nycklar fastighetsskötare 031-91 14 70.

EKONOMI

Avgiften till KSSF (som är relativt liten) betalas en till tre gånger per år. De som deltar på städdagar på  vår och höst m.m. behöver endast betala vid ett tillfälle.

Avgiften till SSF betalas en gång per kvartal. I samband med detta betalas även vatten och sophantering.

STADGARNA OCH STYRELSEARBETET. Stadgarna, anläggningsbeslutet och "lagen om förvaltning av samfälligheter" (SFL 1973:1150) ger oss de regler vi måste följa. De talar om vad vi äger och förvaltar samt andelstalen för medlemmarna. Nedan följer de viktigaste punkterna.

Enligt SFL skall föreningen vid förvaltningen tilldogose medlemmarnas gemensamma bästa. Varje medlems enskilda intresse skall även beaktas i skälig omfattning.

Lag (1973:1152) ger oss rätt att ev. driva in obetalda avgifter från medlemmar. SSF och dess delsamfälligheter har s.k. förmånsrätt att via kronofogden få in resterande skuld före andra inteckningar och fordringar.

Styrelsens ordförande utses av höststämman. Stämman talar om vad styrelsen skall göra, och styrelsen redovisar sitt arbete för stämman. Samtliga 83 medlemmar har möjlighet att deltaga och utöva sin rösträtt enligt följande:
Vid personröstning har varje fastighet en röst. Om flera fastigheter ägs av samma ägare räknas dessa som totalt 1 röst. I ekonomiska frågor används vid begärd votering andelsröstning, där radhusägarnas andelsstal är 1,163 % (totalt 95,366 %). BRF röstar med andelstal på 4,634 %. Andelen får dock aldrig överstiga 1/5 av det totala röstetalet. Motioner skall lämnas in i god tid. D.v.s. augusti för höststämman och februari för vårstämman.

Mer information finns i föreningarnas anläggningsbeslut och stadgar.
Ännu mer info finns på www.lantmateriet.se och deras sida om samfälligheter.
http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Entrance.aspx?id=8613

VI BOR HÄR TILLSAMMANS

Ansvar, omsorg och hänsyn är viktiga ledord i områden av denna typ. Genom att använda dessa på rätt sätt får vi många nya vänner. Läs gärna igenom trivselreglerna i menyn till vänster. De är enkla regler som i grund och botten vädjar till var och ens sunda förnuft. För att trivseln skall bestå i vårt område träffas alla några gånger per år för gemensamma insatser (städning, rensning, reparationer m.m.). Det löpande underhållet (av samfällighetens anläggningar) i sköts av Staffan Lindgren (031-91 14 70), som håller till vid P3. För bostadsrättsföreningen finns en fastighetsskötare (för underhåll av bostadsrättshusen). Tänk på att det är vi tillsammans som skapar trivseln i vårt område. Vi hoppas att Ni kommer att medverka vid möten, städdagar etc. och på så sätt skapa ett bättre och trivsammare område för oss alla i Skintebo.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för delsamfällighetsföreningen Kvarnlyckan-Sösbacken.

Namn  Adress  Tel hem  Mob  Mail  Befattning 

 

       

Ordförande 

 

 

     

Kassör

 

 

     

Sekreterare

 

 

     

Matrielförvaltare

 

 

       
           

 

GEMENSAMMA UTRYMMEN FÖR OSS I KVARNLYCKAN-SÖSBACKEN

Förråd   

Ett per hushåll. Beläget i garagelängan, ingång från utsidan, nyckel P8F....… Ställ inget utanför burarna då det riskerar att slängas.

Lokaler   

Lilla lokalen; (avsedd för mindre barnkalas, bordtennis m.m.) ligger i den norra delen av P8. Lån av nyckel sker via husägaren på Sösbacken 12. Cykel / Mopedförråd   

Finns beläget på bottenplanet i garaget, nyckel P8-MO. Här finns det även plats för surfingbrädor, takboxar och ett antal bildäck. Märk dina saker med namn och telefonnummer! Förvaring av andra föremål är inte tillåtet.

Verktygsförråd   

Finns vid vändplan södra sidan av P8. Innehåller bl.a. trädgårdsverktyg, stege, gräs¬klippare etc. Nyckel finns hos Christer Haraldsson, Sösbacken 1.