Frågor & Svar

Ansvarsfördelning

När det gäller ansvars och ägarfrågan gäller följande. Radhusägaren äger marken som huset står på. Där ingår altanen men inte den extradel på 75 cm som eventuellt är påbyggt. (Framgår av lagfarten).

SSF är ansvariga och äger följande:
- Ledningar som finns utanför och under huset. Alltså vattenledningen fram till andra flänsen på vattenmätaren, dräneringsröret och avloppsrör.
- Vattenmätaren

Radhusägaren Ledningar inne i huset är ägarens. Tillse att ventilationen är välfungerade till grunden. Det sitter ventilationsöppningar på fram och baksida av radhusen ner till grunden genom betongen.

 

Läs rapporten "KRYPGRUNDER SKINTEBO"

Rapport Krypgrunder Skintebo.pdf
Popular 2.42 MB
13/12/2019 14:14:50

Det där med att sopsortera är en djungel, men det handlar ju faktiskt om den enda planeten vi har.

Generellt gäller det att sortera så mycket som möjligt. Biologiskt avfall slängs i de små molokerna i Skintebo. Annat hushållsavfall sorteras och slängs enligt nedan.

---

Följande information är hämtad från www.goteborg.seHar du synpunkter eller frågor om sopsortering så kan du kontakta Kretslopp och vatten 031-368 27 00, kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se

---
Idag finns det en stor mängd olika material som ska källsorteras. Här nedan hittar du en snabbguide som visar hur du som har villa, radhus eller fritidshus kan hantera dem.

ÅVC-kort med sex fria besök
Alla göteborgare har rätt att få ett ÅVC-kort. Med kortet kan du avgiftsfritt lämna avfall från ditt hushåll sex gånger per år på någon av våra återvinningscentraler.
Vägbeskrivning till Högsbo:
Följ Dag Hammarskjöldsleden. Ta av vid Marconimotet. Kör mot Högsbo industriområde. Kör rakt igenom den första rondellen du kommer till, - följ skylt Återvinningscentral.

Biologiskt avfall. 30-40% av allt hushållsavfall är matrester och andra komposterbara material. Har du villa kan du antingen kompostera själv eller lämna biologiskt köksavfall i särskilda säckar.

Tidningar/papper. ”Det papperslösa samhället” är en ofrivilligt ironisk beskrivning ett samhälle där vår förbrukning av papper ökar från år till år. Lyckligtvis är returpapper en eftertraktad råvara för pappersindustrin och nästa alla papperssorter kan återvinnas. Lämna tidningar och annat papper på någon av de cirka 440 återvinningsplatserna i Göteborg.

Förpackningar. Idag har nästan allt vi köper något slags emballage och tomma förpackningar utgör en stor del av våra sopor. På återvinningsplatserna kan du lämna förpackningar av glas, hårdplast, kartong, papp och metall.

Farligt avfall. Detta kan vara giftiga, explosiva, brandfarliga eller frätande material/ämnen. Dessa får aldrig spolas ner i avloppet eller slängas i de vanliga soporna, utan måste lämnas till återvinningscentral eller miljöstation.

Småbatterier lämnas i holken som finns i affärer eller i batteriinsamlingen på återvinningsplatsen.

Gamla mediciner du inte längre använder lämnar du in på Apoteket. De får inte slängas i avloppet eller i soporna!

Stickande/skärande avfall. Var rädd om renhållningspersonalen! Se till att förpacka vassa föremål innan du slänger dem i sopsäcken. Kanyler ska lämnas till Apoteket i en särskild burk.

El-avfall. Förbrukade elektroniska och elektriska produkter t ex hushållsmaskiner, hemelektronik, glödlampor och batteridrivna leksaker ska du lämna på återvinningscentralen. Glödlampor kan även lämnas på en miljöstation.

Kyl och frys. Äldre modeller innehåller freon* som är skadligt för atmosfären, se till att de inte skadas och börjar läcka. Lämna kylar och frysar till återvinningscentralen, du kan även få dem hämtade mot en avgift. Kontakta kundservice för att beställa hämtning. *Freon är ett varumärke för CFC (klorofluorkarboner).

Däck. Dina utslitna däck kan lämnas till inköpsstället eller till en återvinningscentral. Läs mer »

Kläder och textiler. Hela och rena kläder kan du lämna till hjälporganisationer eller secondhand-butiker. En del hjälporganisationer har lådor på återvinningscentralerna. Trasiga och smutsiga kläder och textilier lägger du i soporna.

Grovavfall. Gamla möbler, julgranar och andra skrymmande material som inte ryms i vanliga avfallskärl lämnar du på en återvinningscentral. Grovavfallet kan även hämtas mot en avgift. Kontakta kundservice för att beställa hämtning.

Gips. Lämna ditt överblivna gips i separat behållare på återvinningscentralen. Gips går att återvinna och nya gipsskivor kan innehålla upp till 20 procent återvunnen gips. Du ska aldrig lämna gips till förbränning.

Bygg- och rivningsmaterial. Det här omfattar allt från trä och betong till fönster och badkar. Allt som går att använda igen kan du lämna till Återbruket. Resten lämnas till återvinningscentral.

---

Övriga sopor som inte nämnts slängs i de stora molokerna i Skintebo.

Det är du och dina grannar som äger molokerna, och betalar för driften av dem. Det som slängs i molokerna vägs av Renova som sedan skickar räkning till oss. Kostnaden redovisas på din kvartalsräkning.


 Om det är problem med moloker kontaktar du Styrelsen skintebo@live.se.

Miljöstationer finns på bl.a. följande adresser.
Askims Stationsväg  Statoil, Bärnstensgatan, Tynnered  OK-Q8, Radiovägen, Frölunda  Statoil.

Under den tid som ni gör ert hus fint påverkas grannarna runt dig. Genom att göra rätt från början bibehålls grannsämjan och olycksrisken minimeras. Föreningarna har tyvärr inga lokaler som kan upplåtas som förråd eller personalutrymmen under byggnadsarbetena. De samlingslokaler vi har är inte anpassade/klassade som personalutrymmen och får inte lov att användas för detta ändamål.

  1. Tala gärna med grannar som ni vet kommer att beröras. Om ni gör en förändring av utseendet (sätter in extra fönster, bygger tak över altan m.m.) krävs det bygglov. Se till att detta finns innan ni sätter igång.
  2. Om ni behöver använda samfällighetens mark tar ni kontakt med någon i delsamfällighetens styrelse i god tid innan arbetet påbörjas. Vi kan t.ex. tillsammans se till att containers placeras där de inte utgör något hinder för utryckningsfordon och cyklister m.m. En besiktning av arbetsområdet utförs tillsammans med er innan arbetet påbörjas. Det är bra om man kan fotografera området. På det viset undviker ni tvister med samfällighet och grannar angående tidigare skador. I samband med detta bör ni passa på att gå igenom arbetsmiljöplan och ansvarsfrågor tillsammans med er entreprenör.
  3. Arbeten skall utföras så att inte omgivningen störs på tider då det förväntas vara tyst. Hålltider är vardagar 07-19 samt helger 10-19. Ta även hänsyn till de grannar som planerar kalas och måltider, eller som vill slappna av i lugn och ro på sin uteplats dagtid.
  4. Om ni eller de ni tar hjälp av kör in med fordon skall reglerna för Skintebo respekteras. Vid förflyttning av arbetsfordon skall alltid en person gå före fordonet och hålla uppsikt. Detta är särskilt viktigt vid backning. Tänk på att det nu är en bruttovikt på 3,5 ton som gäller i området.
  5. Om ni tar gång- och cykelbana eller gräsytor i anspråk (med byggnadsställningar o.s.v.) skall området märkas upp och spärras av så att inte någon kan skadas.
  6. Avfall, verktyg, stegar m.m. skall inte lämnas utan tillsyn eller förvaras så att tredje man kan skadas. Stegar och liknande skall läggas undan när området lämnas. Byggmateriel får under inga omständigheter läggas eller förvaras i närheten av lekplats.
  7. El och vatten skall hämtas från eget hus. Om vatten måste hämtas från föreningens vattenposter skall SSF skintebo@live.se eller fastighetsskötare meddelas först.
  8. Avfall skall inte lämnas kvar på samfällighetens mark eller spolas bort via dagvattenbrunnar. Brunnarna tillhör SSF (dig och övriga medlemmar). Ni kan bli ersättningsskyldig om brunnarna används på ett felaktigt sätt.
  9. Samfällighetens mark skall återställas efter utfört arbete.
  10. När ni anser er klara kontaktar ni delsamfälligheten igen så att en slutbesiktning kan utföras.

FUNDERAR NI PÅ ATT BYGGA UT?

Altaner på radhus av typ A, B och C får byggas ut 70cm utanför tomtgräns på radhusens fram och baksida. Staket vid D-hus (båtsmansgårdar) får inte byggas ut. Utbyggnad skall följa de regler som framgår i bifogade dokument. Tak över den gamla delen av altanen kräver bygglov från kommunen. All annan utbyggnad utanför egen tomt är olaglig.

Beskrivning av altan framsida.

En utbyggnad enligt bifogade dokument tillåts för A, B och C-hus samt även för bostadsrätter med uteplats. Även här gäller max 70 cm samt att staket skall följa Skintebostandard. Kontakta bostadsrättsföreningen om ni behöver mer information.

Beskrivning av altan framsida resp. baksida.

Information från Räddningstjänsten ang. inredning av vindsvåningar PM101 och 115.

FUNDERAR NI PÅ EN FÖRÄNDRING AV LEDNING NI INTE ÄGER?

Kontakta ägare/förvaltare enligt nedan om ni planerar förändringar på respektive ledning. Kontaktuppgifter finns under fliken - Felanmälan.

Fastighetsägaren svarar själv för de kostnader som uppstår i samband med arbete eller ombyggnad som sker på initiativ av fastighetsägaren.

Inkommande el-ledningar fram till Elmätare tillhör Ellevio.

Inkommande vattenledningar fram till vattenmätare ägs av SSF.

Avloppsledningar under hus ägs av SSF.

Parabolen AB förvaltar/ansvarar för antennkablar fram t.o.m. antennuttag på ursprungliga platser i husen.

Fiber in till radhus distribueras av Bahnhof.

Skintebo skall vara bilfritt. Allt innanför grindar och bommar är klassat som gång- och cykelbanor. Därför gäller max bruttovikt 3,5 ton. Du får endast köra in på området för i- och urlastning av tyngre föremål eller om du på grund av handikapp inte kan gå från parkeringen (speciellt tillstånd krävs). I ovan nämnda fall får fordonen inte framföras fortare än promenadfart. Står du parkerad inom bostadsområdet i mer än 10 minuter riskerar du att få parkeringsböter.
Det är inte heller tillåtet att köra motorcykel eller moped inom området, då även dessa räknas som motordrivet fordon.

OBS! Matvaror räknas inte som tyngre varor, så matleverantörer får INTE köra in i området. De skall parkera utanför området och köra in varorna med en kärra. Vänligen skriv detta i era beställningar. Vi har stora problem i området med att chaufförer med matleveranser kör fort och vårdslöst.

Varje hushåll har en P-plats under tak. I parkeringshuset finns förutom förhyrda platser även gästparkeringar.
Alla platser under tak är förhyrda.
Gästparkeringarna är de platser som inte har tak och som saknar nummer.
Varken gästparkeringen eller egna parkeringsplatsen är avsedd för uppställning av släp, båtar eller liknande. Avställda bilar och bilar i icke körbart skick får inte heller parkeras där.
Långtidsparkering är inte heller tillåtet.

Det är parkeringsförbud i rondellerna utanför p-husen. Det är viktigt att det följs så räddningsfordon kan komma fram.

Bollspel är förbjudet inom området. Vissa undantag kan vi gå med på när det gäller de allra minsta (där bollarna rör sig med en relativt låg hastighet). För övriga ungdomar finns det fotbollsplaner Nygårdskolan och vid stora lekplatsen ovanför Furuslätten (västra delen av Skintebo).
Bandy med eller utan inlines är tillåtet på den asfalterade rinken ovanför Furuslätten
.

Golf inom området är självklart inte tillåtet.

Cykel/Inlines/Elsparkcyklar m.m. får användas på asfalterade ytor i hastigheter som inte kan orsaka olyckor.  Gångfart gäller!

Lösa katter uppskattas inte av boende i området. Det händer att katter springer in till grannar, vilket inte är så populärt. Risken är stor att de stör eller förorenar barnens sandlådor och på vis sprider virus och parasiter m.m. Hundar skall enligt lag vara kopplade inom området. Hussar och mattar ska självklart ha sina djur under uppsikt och plocka upp efter sina små vänner! Rastning av hundar får endast ske mellan Klyfteråsvägen och p-däcken, samt utanför samfälligheten.

Där det finns mat finns det ofta även råttor. En avfallspåse, matrester eller mat till husdjur och fåglar är mums för de små liven. En råtta kan ta sig in i öppningar som är ca 2cm. Ett råttpar kan vid gynnsamma förhållanden ge upphov till över 500 småttingar/år.

För att undvika sura miner i vårt tättbebyggda område bör man begränsa skapande av höga ljud både inne och ute. Ljuden fortplantar sig lätt när husen står tätt. Glada tillrop, lekar och musik kan vara störande vid fel tider (Helger efter 00:01, helgmorgnar samt vardagskvällar). Försök att avsluta störande aktiviteter (gräsklippning, sågning, slipning m.m.) innan kl. 19:00.

Meddela gärna grannarna när det är fest på gång. Glada och nöjda grannar hjälper gärna till att passa huset när ni är på semester m.m.

Avtalet med Nomor är uppsagt och styrelsen tittar på alternativ med Anticimex.

Om ni har några frågor eller ser några skadedjur vänligen kontakta Styrelsen skintebo@live.se. Ni som har haft besök av råttor inomhus/altanen nämn detta för Styrelsen så kan vi sätta in extra åtgärder där det behövs.

Vi ber er uppmärksamma tidigare utskick att inte mata fåglar i anslutning till husen samt till er som har kaniner att ta undan hö/pellets löpande för att minska tillgången på mat till råttor och möss.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Våra hus är byggda innan reglerna om brandavgränsningar mellan husen tillkom 1980. Vi har alla den typ av ventilation vid takfoten som visar sig ge en snabb brandspridning från lägenhet till vinden efter att fönstren spräckts av hettan. Vindarna är också osektionerade varför en brand mycket lätt går längs vindarna så som påtalas i artiklarna. Eftersom vi alla bor i samma brandcell som grannen är vi beroende av dennes utrustning, beteende och vaksamhet. Vattenläckor och inbrott är naturligtvis mycket obehagliga men drabbar oftast endast den enskilde husägaren. Brand däremot blir en ömsesidig angelägenhet för grannarna. En tredjedel av alla bränder förorsakas av felaktiga elinstallationer. Jag bif. därför också ett klipp ur DN 2008- 02-19 som ett exempel på frekventa risker. Felaktigt installerade infällda halogenlampor har nu observerats av försäkringsbranschen som en brandstiftare. Med tanke på närheten till närmaste brandkår kommer det att ta ca 13 min från larm till att första räddningsstyrkan har kunnat köra in på området. Artiklarna visar hur oerhört snabbt en radhuslänga blir övertänd. Därför är det viktigt att bli varnad i tid och att ha möjligheter att släcka en begynnande brand.

Skrivet av Rolf Insulander

---

Räddningstjänsten rekommenderar brandvarnare på vinden som är trådlöst sammankopplad med annan brandvarnare på våningen nedanför.

Mer info finns på http://dinsakerhet.se/brand/

Där finns det bl.a. checklistor över vad du bör tänka på när det gäller köksfläktar, öppna spisar och bärbara datorer.

ÖPPNA SPISAR/KAKELUGNAR

Tänk på dina grannar när du eldar med ved!
Utsläpp från en dåligt fungerande vedeldning kan vara störande och i värsta fall en direkt hälsorisk för dina grannar.
Risken är störst om du bor i ett område med små tomter eller med stora nivåskillnader mellan husen.

Råd från miljöförvaltningen:
Kontrollera med jämna mellanrum om röken från din skorsten är en olägenhet för omgivningen.
Använd torr och ren ved. Om du eldar i braskamin bör du bara använda den för trivseleldning någon gång i veckan under vinterhalvåret.
Om du eldar i vedpanna bör den vara ansluten till en ackumulatortank så att du kan elda med full effekt och med lägre utsläpp.
Utan ackumulatortank kommer lufttillförseln till pannan att strypas snabbt och förbränningen blir ofullständig, s k pyreldning.

Störs du av lukt och rök från grannens vedeldning bör du i första hand prata med grannen.
Om inte det hjälper kan du kontakta miljöförvaltningen, telefon 031-368 37 00.

Information från Göteborgs kommun finner du här. Utförlig information från Naturvårdsverket finner du här.

Luftvärmepumpar är ett effektivt sätt att få ner energiförbrukningen i radhusen. Värmepumpen skall i första hand ses som ett komplement till de elradiatorer som finns i huset. Inomhusenheten skall placeras så att luften från den lätt kan spridas i huset. Om dörrarna stängs till sovrummen på övervåningen så blir det ganska kallt där om inte radiatorerna är på.

Inomhusenheten har ett filter som skall göras rent ganska ofta på vintern. Placera den inte i närheten av köket. Då fastnar det mer feta partiklar i filtret. Inomhusenheten har även en fläkt som avger ljud. Provlyssna gärna innan ni bestämmer er. Det lägsta läget är oftast tyst men också mindre effektivt.

Utomhusdelen surrar, vibrerar och avger diverse ljud. Tänk på att grannen vill ha det tyst och fridfullt. Gränsvärdet för buller vid tomtgräns motsvarar låg samtalston. Ett montage med dämpare och en konstruktion stående på mark ger oftast mindre vibrationer än konsoler fastskruvade på fasaden. Om ni monterar utomhusdelen utanför egen tomt (ex. på husgavel) så vill vi att ni även monterar ett värmepumpsskydd i husets färg.

Utomhusenheten tar en paus med jämna mellanrum för att avfrosta sig. Vatten rinner då ut från den. Ibland kan den avge upp till 20 liter/dygn. Fundera på var ni vill ha vattensamlingarna och vart ni vill att de skall ta vägen. Vintertid blir vattnet till is och kan i värsta fall täppa till så att pumpens funktion påverkas.

Det kan vara svårt att räkna ut hur mycket man sparar beroende på vilken temperatur man är van vid inomhus samt vilken väderlek som råder utomhus. Kyliga dagar med temperaturer under 10 minusgrader medför en liten besparing. Du kan räkna med att en värmepump har betalat sig efter ca 5 år.

Delsamfälligheterna har tidigare saknat generella regler och policys gällande studsmattor m.m. Många av oss har tänkt att en viktig del i barnens liv är att de skall röra på sig och ha roligt. Med tiden har vi hört andra medlemmar som inte delar vår uppfattning. När barn har roligt så låter det mer, vilket inte är förenligt med hur en del medlemmar vill ha det.

Styrelsens uppgift är i första hand att följa lagen om samfälligheter och därigenom vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. Därför har vi sökt information ang. studsmattor och möjligheten att använda dem vissa tider på dygnet. Vi har hört med kommunen vad de anser eftersom de är ägare till marken.

Kommunen svarar: ”Fastigheten ägs av kommunen men i samband med att gemensamhetsanläggningen bildades förlorar kommunen, som markägare, rådigheten över fastigheten. Kommunen har således inget ansvar för vad som sker på fastigheten utan detta ansvar har övertagits av samfällighetsföreningen.”

På frågan vad kommunen har för policy ang. studsmattor så svarar de som följer: ”Såvitt jag känner till så har vi inte någon sådan policy. Jag känner inte till att vi upplåter mark i någon form för studsmattor. När det gäller er som samfällighet så bör ni nog också beakta ändamålet med gemensamhetsanläggningen så att upplåtelsen är förenlig med denna”.

Enligt en artikel i Testfakta så sker det ca 5000 olyckor per år (relaterat till studsmattor) som leder till sjukhusbesök. En del av dem är hjärnskakning och whiplashskador. Att föreningen är juridiskt ansvarig innebär att vi, om det värsta händer, blir tvungna att ta ekonomiskt ansvar efter en olycka. I det värsta tänkbara scenariot talar vi om en allvarlig olycka med bestående men. Bortsett från det tragiska mänskliga lidandet finns också ekonomiska aspekter vad gäller invaliditetsersättning, ersättning för framtida inkomstbortfall, etc. Den enskilde drabbade får på det ekonomiska planet ersättning genom sin olycksfallsförsäkring. Men dennes försäkringsbolag kommer att kräva dessa summor från föreningen – som ju är formellt juridiskt ansvarig i och med att styrelsen haft kännedom om att studsmattorna funnits och kunnat förutse riskerna. I värsta fall handlar det om miljonbelopp som styrelsen och föreningens medlemmar kan bli ansvariga för.

Styrelsen har undersökt de juridiska möjligheterna att frånkomma ansvaret, t ex genom att teckna avtal med enskilda studsmatteägare. Detta förfaringssätt är emellertid inte framkomligt. Inte heller fråntas vi ansvar av att studsmattan är nedgrävd eller utrustas med skyddsnät.

Styrelsen har beslutat att inte tillåta studsmattor på föreningens mark. Styrelsen är inte beredd att ta på sig ansvaret eller belasta föreningens medlemmar med de risker som studsmattorna medför.

Vi beklagar detta särskilt med tanke på de barn som har roat sig kungligt och kommer att bli ledsna över detta besked. Vi hoppas också på er förståelse för varför detta beslut måste tas.


Hängrännor och stuprör.

Enl anläggningsbeslut tillhör hängrännor och stuprör Skintebo Samfällighetsförening SSF. SSF skall alltså se till att dom är funktionsdugliga. Däremot skall husägaren rensa dom själva. Husägaren är också ansvarig för de skador dåligt skötta rännor kan åstadkomma.

När man byter tak har ofta frågan kommit upp om man kan byta takrännor och stuprör. Det har SSF tillåtit om man byter till likadana rännor och stuprör. SSF äger fortfarande dom nya uppsatta hängrännorna och stuprören.

Om man vill byta till annan typ av rännor och stuprör, t ex p.g.a att det blir billigare att lägga tak då, fordras även då ett godkännande av SSF och även då äger SSF de uppsatta rännorna och stuprören. Andra eller större rännor och stuprör kan orsaka andra skador t.ex översvämning. Den som satt upp annan utrustning är ansvarig för dessa ev skador även om SSF äger utrustningen.  

Vattenavstängning och vattenmätare

Om behovet finns att stänga av vattnet på utsidan av sitt egna hus får inte detta göras utan att kontakt först tagits med skintebo@live.se  De vattenspindlar som sitter på utsidan husen är väldigt känsliga och kräver speciella handlag så dom inte går sönder och orsakar föreningen stora kostnader för byte.

Vattenmätaren med tillhörande konsol som sitter inne i grovköket är föreningens egendom och får inte ändras/bytas utan att kontakt först tages med SSF via skintbo@live.se

Nytt gruppavtal fiber. (Gäller enbart radhusen)

På höststämman den 27/11 2019 tog stämman beslut om att säga upp avtalet med Telia och teckna ett nytt avtal med Bahnhof. Detta har nu genomförts av styrelsen.