Nyheter

Påminnelse – regler för utbyggnad av altaner samt planteringar i Skintebo

 

På förekommen anledning vill vi återigen informera om de regler som gäller för utbyggnad av altaner på fram- och baksida, samt vad som gäller för träd, buskar, pallkragar och övriga planteringar på samfälligheternas mark.

Reglerna i sin helhet finns på www.skinteboportalen.se, så läs gärna där, men nu på vårkanten vi vill lägga lite extra fokus på följande:

- marken utanför altanerna är delsamfälligheternas och det är således absolut INTE tillåtet att ta den i anspråk för eget bruk. Detta gäller alltså trall, plattor, buskar osv - OAVSETT vad grannarna tycker. I detaljplanen är de gemensamma ytorna tänkta som grönområden, och det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för att bevara dessa. Vidare är det egenmäktigt förfarande att bygga på annans mark utan tillåtelse och därmed straffbart, vilket gör att man riskerar dyra civilrättsliga efterspel om man ändå väljer att göra så.

Delsamfälligheternas representanter i SSF:s styrelse har förtydligat de gemensamma förhållningsregler vi har kring detta, dels för att ha samma principer i hela Skintebo, dels för att dessa diskussioner tar onödigt mycket styrelsetid i anspråk både i delsamfälligheterna och SSF:

◾Utöver de altaner som hör till huset byggda enligt befintliga regler, kommer inga utbyggnader att accepteras, oavsett anledning.

◾Buskar som har till syfte att skärma av och avgränsa gräsyta till ett fåtal boende, kommer ej att godkännas, vi rekommenderar istället återställande om detta finnes.

◾Vill man plantera något mindre på de gemensamma ytorna bör detta beslutas på delsamfälligheternas stämmor, för att undvika onödiga diskussioner med kringboende.

Huvudsyftet med detta är att SSF:s medlemmar önskar en process åt motsatt håll än vad vi har idag – ett Skintebo som är öppet för alla, med gemensamma ytor som nyttjas av såväl barn som vuxna. Vi kommer lyfta upp frågan till diskussion vid en framtida stämma.

 

Med hopp om en härlig sommar i vårt fina område! Styrelsen i SSF

Påminnelse om byte av fiberleverantör

SSFs avtal med Telia är uppsagt och löper ut senare i år. (se tidigare information)

Tyvärr verkar det som om Telias olika avdelningar inte pratar med varandra och det har kommit till styrelsens kännedom att Telia fortfarande ringer runt och erbjuder avtal.

Även om det inte bör vara några problem att bryta ett sådant avtal, så kan det medföra en del arbete för medlemmen.

Påminn gärna era grannar! Detta gäller endast radhusen.

Mvh Styrelsen SSF

Information om inställd vårstämma

Styrelsen har under ett par månader följt rapporter från Folkhälsomyndigheten om utvecklingen av Covid-19 pandemin och uppdaterat sig om vilka rekommendationer som gäller.

Vår förhoppning har hela tiden varit att en vårstämma skulle kunna vara genomförbar inom det tidsspann som omnämns i stadgarna.

Styrelsen har de senaste styrelsemötena skjutit upp beslutet om genomförande i förhoppning om att läget skulle förändras till det bättre. Så är tyvärr inte blivit fallet. Snarare tvärtom. Maj verkar bli ytterligare en månad där det är viktigt att hålla distans för att förhindra smittspridning. Vår erfarenhet säger oss att många av de som dyker upp på stämmorna är våra medlemmar som är eller närmar sig 70 år och äldre. Att då kalla till möte och riskera smittspridning anser vi vara direkt olämpligt.

Det är endast fastställande av årsredovisning och ansvarsfrihet för styrelsen som är ordinarie punkter vid en vårstämma och styrelsens bedömning är att en korrekt och ansvarstagande hantering av folkhälsomyndighetens rekommendationer får gå före en vårstämma. Styrelsen kommer därför på styrelsemötet i juni ta ett definitivt beslut om att förlägga vårstämman senare, troligen i september.

Anledningen till att ett sådant definitivt beslut inte redan är taget, är att styrelsen velat ha möjlighet att kalla till stämma om situationen plötsligt förändrats eller om akut behov skulle uppstå.

Styrelsens tanke var att på stämman presentera ett förslag angående installation av elbilsladdning. Detta kommer tas upp på stämman så snart den blir av. En positiv nyhet som vi kan förmedla är att SSF fått ta del av klimatklivet efter förberedande ansökan under förutsättning att stämman godkänner förslaget.

Styrelsen kommer med mer detaljerad information om förslaget i kallelsen till stämman.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4