Nyheter

Södra spolplatsen - fortsatt ej i bruk (2021-10-17)

Tyvärr gick oljeavskiljaren vid P2 återigen inte igenom besiktningen som gjorts av en oberoende firma. Det kommer bli en ny reklamationslagning och en ny besiktning. Tidsåtergång för detta är oklar men vi återkommer så snart vi vet mer.

 

Tidigare information:
Spolplatsen vid P2 är speciell då oljeavskiljaren där har annan storlek som är hälften mot övriga. Varför den har det är oklart men den har vart så sedan området byggdes. Den nu gjorda lagningen i den har reklamerats och ska åtgärdas efter semestrarna. Så vi hoppas att vi kan öppna den senare i höst. Dock kommer vattenmängden/min tvinga anpassas efter oljeavskiljaren storlek. Detta är uträknat av konsult på området och godkänt av miljöförvaltningen. 

Vänligen
Styrelsen

 

Bahnhof planerar servicearbete 11 oktober (2021-09-26)

Styrelsen har fått nedan information gällande servicearbete från Bahnhof, vilket kommer påverka fibern och leda till avbrott. Fler områden kan komma att påverkas, vi återkommer med mer information här om det skulle bli så. 

//Styrelsen

 

Underleverantör i området kommer att utföra ett servicearbete som påverkar tjänst(er):

[2722337] Dedikerat Bredband, Klyfteråsvägen 2, Billdal

Detta kan komma att innebära nedtid för icke-redundanta tjänster under följande period:

Start: 2021-10-11 00:01

Stop: 2021-10-11 06:00

Förväntad nedtid: Upp till 6 timmar.

Vid eventuella frågor kring detta arbete, var god kontakta vår support.

Kom ihåg att alltid uppge ärendenummer: M9796167

Vi beklagar eventuella olägenheter detta arbete medför er.

Med vänlig hälsning
Bahnhof AB

Information gällande förvaltning och drift av Skintebo Samfällighet (2021-09-09)

Styrelsen har under drygt ett års tid diskuterat och utrett frågan gällande hur området ska förvaltas och tog i våras ett beslut om att inte längre ha egna anställda. Samfälligheten kommer i stället att ta in hjälp via förvaltare. Som en följd av detta fick vi då avsluta de två fastighetsskötarnas anställningar. Styrelsen har tagit beslutet inom ramen för ansvaret som åligger styrelsen för att förvalta samfällighetens rörliga drift och underhåll. 

Bakgrund
Samfälligheten har haft anställda sedan lång tid tillbaka. Dagens samhälle ställer dock oändligt mycket större krav än tidigare, på alla arbetsgivare. Kraven kräver stora insatser vid sjukdom, vidareutveckling, utbildning, administration runt anställningen mm än vad som gjorts historiskt. Att som samfällighet vara ansvariga arbetsgivare när hela styrelsen har ordinarie jobb och endast ska sköta samfälligheten som bisyssla anser styrelsen inte längre är hållbart. Detta är den enskilt största anledningen till att denna förändring sker. 

Primär – Teknisk Förvaltare och Fastighetsskötare
När förvaltningsfrågan diskuterats var också den tekniska förvaltningen uppe på bordet. Vi såg över olika förslag men beslutade att fortsätta ytterligare ett år med Primär som idag är vår Tekniska Förvaltare. Primär kommer samtidigt få förtroendet att ta in personal för att hantera fastighetsskötseln under kommande år. 

Vad händer framöver
Det som händer nu är att nuvarande fastighetsskötare kommer fortsätta sin anställning fram till 31 oktober. Båda är meddelade och kontakt med fack och andra organisationer har tagits. Efter 31 oktober kommer Primär ha sin personal på plats. Styrelsen påbörjar nu i september ett arbete med att se över rutiner gällande t ex nyckelbeställningar, felanmälan, bokningar med mera för att ha en väl fungerade rutin som är på plats 31 oktober. Styrelsen kommer också detaljerat i avtal skriva ner vad som ska göras inom vilken intervall under året. Det kommer såklart att innebära att vi kommer behöva justera efter hand och ber därför om tålamod och förståelse under en tid framöver. 

Mvh
Styrelsen Skintebo S
amfällighetsförening

Tvättplatser i norra delen är åter i drift (2021-07-05)

Tvättplatser i norra delen är åter i drift från och med 2021-07-05. P2 fortfarande under reparation. Uppdatering kommer när alla är återställda.

Styrelsen vill påminna om att motortvätt inte är tillåtet och endast miljövänliga tvättmedel ska användas. Se uppsatta informationsblad.

Miljöförvaltningen meddelar även nedan:
Tvättkemikalier Fordonstvättmedel ska uppfylla särskilda kriterier, till exempel ska tvättmedlen inte vara giftiga för vattenlevande organismer och de ska lätt brytas ned, dvs övergå till ofarliga ämnen. Det finns därför många miljöanpassade produkter på marknaden. Aktuella listor över godkända produkter hittar du på Kemikaliesvepet på Naturskyddsföreningens webbplats www.naturskyddsforeningen.se.

Miljöförvaltningen ställer krav på att tvättkemikalier som används ska antingen; • vara miljömärkta, • finnas med på Kemikaliesvepets listor eller • uppfylla miljökriterierna för produkter som är miljömärkta eller finns med på Kemikaliesvepets listor

Överblivna tvättkemikalier Eventuella slattar av kemikalier som används till biltvätt är farligt avfall och ska lämnas till en godkänd miljöstation som tar emot farligt avfall.

Spolplats P2
Spolplatsen vid P2 är speciell då oljeavskiljaren där har annan storlek som är hälften mot övriga. Varför den har det är oklart men den har vart så sedan området byggdes. Den nu gjorda lagningen i den har reklamerats och ska åtgärdas efter semestrarna. Så vi hoppas att vi kan öppna den senare i höst. Dock kommer vattenmängden/min tvinga anpassas efter oljeavskiljaren storlek. Detta är uträknat av konsult på området och godkänt av miljöförvaltningen.

Vänligen
SSF

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4