Nyheter

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA MÅNDAGEN DEN 17 JUNI 2019 KL 19:00 I K8

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av kallelse och dagordning
3. Val av ordförande för stämman
4. Val av sekreterare för stämman
5. Val av två justeringsmän
6. Revisorernas berättelse för 2018
7. Ansvarsfrihet för styrelsen 2018
8. Framställningar från styrelsen- Antikvarisk undersökning (se information på www.skinteboportalen.se)
9. Meddelande om plats där stämmans protokoll hålls tillgängligt
10. Avslutning

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018

 

Årsredovisning 2018
Popular 5.1 MB
03/06/2019 20:32:37

Antikvarisk undersokning.pdf
Popular 53.96 KB
07/06/2019 07:14:12

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Skintebo Samfällighetsförening

KALLELSE TILL ORDINARIE VÅRSTÄMMA TORSDAGEN DEN 9 MAJ 2019 KL 19:00 I K8 (Intill Sösbacken 1)

 

DAGORDNING.

1. Stämmans öppnande

2. Godkännande av kallelse och dagordning.

3. Val av ordförande för stämman.

4. Val av sekreterare för stämman.

5. Val av 2 justeringsmän.

6. Styrelsens verksamhets- och ekonomisk berättelse för 2018.

7. Val av ny auktoriserad revisor. Styrelsens förslag KPMG

8. Revisorernas berättelse för 2018. (bordläggs då årsredovsiningen inte är klar)

9. Ansvarsfrihet för styrelsen 2018. (bordläggs då årsredovsiningen inte är klar)

10. Framställningar från styrelsen, beslut angående renovering av parkeringshusens tak.

11. Motioner från medlemmar.

- Tak

- Elbilsladdning

12. Övriga frågor

13. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

14. Avslutning.

 


Styrelsen kommer kalla till ett extra årsmöte (maj-juni) då årsredovisningen inte blivit klar till stämman. Förseningen beror på att SSF tvingats in i ett nytt regelverk. Detta har i sin tur krävt framtagandet av nya dokument och att årsredovisningen fått gås igenom mer grundligt.

Information om takrenoveringen samt motioner finns på skinteboportalen.se

Medlemmar i SSF samt även bostadsrättsägare är välkomna att närvara och ställa frågor i det som ligger inom SSF:s ansvarsområde. Bostadsrättsägare får inte rösta eller deltaga i beslut eftersom BRF då företräds av ordföranden eller annan utsedd representant.

 

Motion Ladduttag Varstamma 2019.pdf
Popular 333.64 KB
27/04/2019 17:57:38

Motion Tak Varstamma 2019.pdf
Popular 71.81 KB
27/04/2019 17:57:38


 

 

Elbilsladdning

SSF styrelse har tidigare beslutat att, i väntan på att en mer permanent lösning för elbilsladdning, tillåta laddning för elbilar i nuvarande två uttag på översta plan i alla p-hus. SSF har för närvarande utfärdat ca 13 avtal för detta fördelat på alla p-hus. 

 

Uttagen är från början avsedda för dammsugning av bilar, då detta inte är tillåtet inne i området. Styrelsen har därför tvingats kompromissa mellan de två användningsområdena. Det kommer sättas upp lappar där elbilsladdning tillåts mellan kl. 18-08 samtliga dagar.

 

Vi tror att detta kan vara en tillfälligt fungerande lösning. 

 

Mvh Styrelsen Skintebo Samfällighetsförening

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4