Nyheter

Laddning elbilar i området.

 

På höststämman fastslog styrelsen att man inte kommer gå vidare med utredningen och ev. installation av laddstationer för elbilar i området, detta då en enkätundersökning visat att intresset är allt för lågt.

Styrelsen kom med information på en övergångsmöjlighet. På varje p-däck finns uttag på översta plan finns eluttag för dammsugning. (Uttagen har en 10 A säkring) Styrelsen har beslutat att tillsvidare tillåta laddning av elbilar på dessa.

Detta som en övergångslösning tills en mer temporär lösning är på plats. Man söker tillstånd för detta på Skintebo@live.se.
Tillståndet kostar 200 kr/mån och man det finns ingen begränsning för antal laddningar/mån. Laddning sker helt i mån av plats.

Man kan alltså inte alltid räkna med att det alltid finns laddmöjlighet för sin bil. För tillfället finns det ca 10 utlämnade tillstånd i hela området.

Sophantering

 

Inför de stundande jul och nyårshelgerna beställs numer extra containrar för sopor till området. Dessa placeras ut vid fyra olika moloker då vi vet att mängden sopor ökar och det är långt mellan tömningarna.

Vi vill med detta informera samtliga boende i Skintebo samfällighet att möjligheten att slänga sina sopor inte inskränker sig till just "sin" egen molok utan man kan använda sig av någon av alla de som finns i området. Att ställa en soppåse utanför en full molok är att betrakta som nedskräpning, det drar till sig råttor och fåglar som sprider ut soppor och skapar merjobb. Dessutom ser det oerhört tråkigt ut. Vi hoppas med detta att vi slipper se detta fenomen i framtiden. 

Kallelse till ordinarie höststämma torsdagen den 29 november 2018 kl 19:00 i K8(Intill Sösbacken 1).

           

 DAGORDNING.

 

1.    Stämmans öppnande

2.    Godkännande av kallelse och dagordning.

3.    Val av ordförande för stämman.

4.    Val av sekreterare för stämman.

5.    Val av två justeringsmän.

6.    Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmarna.

 

- Genomgång enkäten för elbilsladdning och styrelsens förslag för fortsättning.

- Inga inkomna motioner från medlemmar.

7.    Ersättning till styrelse och revisorer för 2019.

8.    Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd för 2018.

9.    Val av Styrelseordförande för 2019.

10.Val av revisorer och revisorssuppleanter för 2019.

11.Övriga frågor

12.Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

13.Avslutning.

 

Budget samt utgifts och inkomststat kommer att finnas tillgängliga på stämman och innan dess hos kassören.

Medlemmar i SSF samt bostadsrättsägare är välkomna att närvara och ställa frågor i det som ligger inom SSF:s ansvarsområde.  BRF är 1 medlem och vid en eventuell röstning företräds BRF av sin ordförande eller utsedd representant. Göteborgs kommun är 1 medlem.

 

 

Styrelsen för Skintebo Samfällighetsförening, SSF.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4