Nyheter

Kallelse Vårstämma 2020

Eftersom vi fortfarande har begränsningar i mötesdeltagare vid allmänna sammankomster, ser styrelsen inget val i att kalla till stämma vid fyra olika tillfällen.

Detta för att erbjuda plats till alla som vill att medverka vid den senarelagda vårstämman.

De datum och tider som är aktuell är

23 sept kl 18.00 - 19.30

23 sept kl 19.30 - 21.00

24 sept kl 18.00 - 19.30

24 sept kl 19.30 - 21.00

Vi kommer att använda oss av ett system där de 50 första personerna som dyker upp vid första stämman släpps in.

De som inte släpps in då kommer noteras för att säkerställa att de kommer få plats vid stämman senare på kvällen.

Närvaron på stämmorna de senaste åren har sällan överstigit 100 personer vilket gör att styrelsen bedömer att fyra tillfällen mer än väl kommer räcka.

I dessa tider ber vi er att endast en från varje hushåll medverkar.

Nedan finner ni kallelsen samt bifogade filer: Kallelse som PDF, Årsredovisningen 2019 samt information om elbilsladdare

 

KALLELSE TILL ORDINARIE VÅRSTÄMMA

ONSDAGEN den 23 september 2020 kl. 18:00 och 19:30

TORSDAGEN den 24 september 2020 kl.18:00 och 19:30

i K8 (Intill Sösbacken 1)

DAGORDNING

Stämmans öppnande

1. Godkännande av kallelse och dagordning

2. Val av ordförande för stämman

3.V al av sekreterare för stämman

4. Val av 2 justeringsmän

5. Styrelsens och revisorns berättelser för 2019

6. Ansvarsfrihet för styrelsen 2019

7. Framställningar från styrelsen

  • Beslut angående installation av laddning för elbilar

8. Motioner från medlemmar- Inga inkomna

9. Övriga frågor

10. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Avslutning

Mer information om punkt 7 gällande elbilsladdning kommer finnas på skinteboportalen.se. Medlemmar i SSF samt även bostadsrättsägare är välkomna att närvara och ställa frågor i det som ligger inom SSF:s ansvarsområde. Bostadsrättsägare får inte rösta eller deltaga i beslut eftersom BRF då företräds av ordföranden eller annan utsedd representant. BRF medlemmar har dock en något större möjlighet att påverka beslut av ekonomisk karaktär. Se vidare anläggningsbeslut på skinteboportalen.se . Med vänliga hälsningar Styrelsen för Skintebo Samfällighetsförening.

Kallelse vårstämma Skintebo 2020 Vi syns på www.skinteboportalen.se

 

Kallelse vrstmma 2020 Frg.pdf
Popular 284.81 KB
08/09/2020 18:35:44

VIKTIG INFORMATION gällande fiber/tv

Nedan finns tre bilagor gällande fiber/tv.

Den första är en installationsplan där det står vilken dag det gäller för din/er adress.

Den andra är viktig information om vad som händer och vad du/ni behöver tänka på/göra.

Den tredje är erbjudande om tv-paket som är viktigt att man läser igenom. Man kan beställa tv från och med onsdag den 9 september 2020. 
OBS! Om man endast önskar TV mini måste man beställa det senast sista september.

Det är av stor vikt att man läser igenom all information noga. Vi kommer även dela ut information och tv-erbjudande i brevlådorna så fort som möjligt.

 

Installationsplan Skintebo.xlsm
Popular 33.37 KB
01/09/2020 17:50:13

Fiber 2020 - Information till hushll.pdf
Popular 129.99 KB
01/09/2020 17:34:22

Bahnhof TV - Skintebo Samfllighet.pdf
Popular 977.75 KB
01/09/2020 17:34:36

FIBERBYTE

Vi vet att många väntar på detaljer kring fiberbytet.

Vi håller på med de sista detaljerna och nästa vecka kommer vi göra ett större utskick med mycket information.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4