Nyheter

Kallelse till ordinarie höststämma torsdagen den 29 november 2018 kl 19:00 i K8(Intill Sösbacken 1).

           

 DAGORDNING.

 

1.    Stämmans öppnande

2.    Godkännande av kallelse och dagordning.

3.    Val av ordförande för stämman.

4.    Val av sekreterare för stämman.

5.    Val av två justeringsmän.

6.    Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmarna.

 

- Genomgång enkäten för elbilsladdning och styrelsens förslag för fortsättning.

- Inga inkomna motioner från medlemmar.

7.    Ersättning till styrelse och revisorer för 2019.

8.    Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd för 2018.

9.    Val av Styrelseordförande för 2019.

10.Val av revisorer och revisorssuppleanter för 2019.

11.Övriga frågor

12.Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

13.Avslutning.

 

Budget samt utgifts och inkomststat kommer att finnas tillgängliga på stämman och innan dess hos kassören.

Medlemmar i SSF samt bostadsrättsägare är välkomna att närvara och ställa frågor i det som ligger inom SSF:s ansvarsområde.  BRF är 1 medlem och vid en eventuell röstning företräds BRF av sin ordförande eller utsedd representant. Göteborgs kommun är 1 medlem.

 

 

Styrelsen för Skintebo Samfällighetsförening, SSF.