Nyheter

KALLELSE TILL ORDINARIE VÅRSTÄMMA TORSDAGEN DEN 9 MAJ 2019 KL 19:00 I K8 (Intill Sösbacken 1)

 

DAGORDNING.

1. Stämmans öppnande

2. Godkännande av kallelse och dagordning.

3. Val av ordförande för stämman.

4. Val av sekreterare för stämman.

5. Val av 2 justeringsmän.

6. Styrelsens verksamhets- och ekonomisk berättelse för 2018.

7. Val av ny auktoriserad revisor. Styrelsens förslag KPMG

8. Revisorernas berättelse för 2018. (bordläggs då årsredovsiningen inte är klar)

9. Ansvarsfrihet för styrelsen 2018. (bordläggs då årsredovsiningen inte är klar)

10. Framställningar från styrelsen, beslut angående renovering av parkeringshusens tak.

11. Motioner från medlemmar.

- Tak

- Elbilsladdning

12. Övriga frågor

13. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

14. Avslutning.

 


Styrelsen kommer kalla till ett extra årsmöte (maj-juni) då årsredovisningen inte blivit klar till stämman. Förseningen beror på att SSF tvingats in i ett nytt regelverk. Detta har i sin tur krävt framtagandet av nya dokument och att årsredovisningen fått gås igenom mer grundligt.

Information om takrenoveringen samt motioner finns på skinteboportalen.se

Medlemmar i SSF samt även bostadsrättsägare är välkomna att närvara och ställa frågor i det som ligger inom SSF:s ansvarsområde. Bostadsrättsägare får inte rösta eller deltaga i beslut eftersom BRF då företräds av ordföranden eller annan utsedd representant.

 

Motion Ladduttag Varstamma 2019.pdf
Popular 333.64 KB
27/04/2019 17:57:38

Motion Tak Varstamma 2019.pdf
Popular 71.81 KB
27/04/2019 17:57:38