Nyheter

Elbilsladdning- Svar angående en eventuell ändring i anläggningsbeslutet

På vårstämman beslutades att gå vidare med att ansöka om ändring i SSF:s anläggningsbeslut GA:1,
för att på sikt möjliggöra för elbilsladdning i garagen.

Detta svar fick ordförande Tomas Olsson efter fråga till Lantmäteriet om hur man ska tänka kring
elbilsplatser och en eventuell ändring av anläggningsbeslutet:
Statliga Lantmäteriet har gjort en bra sammanfattning av vad som gäller.

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/samfalligheter/gemensamhetsanlaggningar/laddstolpefor-elbil-pa-gemensam-parkeringsplats/?faq=6b33

Om er parkering är upplåten som en gemensamhetsanläggning och elbilsladdning inte kan tolkas in i
anläggningsbeslutet, kan gemensamhetsanläggningen omprövas genom lantmäteriförrättning hos
oss på lantmäterimyndigheten i Göteborg.

Ifall en omprövning är möjlig att genomföra kan jag inte svara på i förväg, utan det blir föremål för
prövning efter ansökan. Rättsläget är idag tveksamt, men vi har i vissa fall bedömt att det har varit
möjligt att inrätta laddstolpar på en viss andel av parkeringsplatserna.

Problemet är att gemensamhetsanläggningar bara får inrättas för ändamål av stadigvarande betydelse för ingående
fastigheter (anläggningslagen 1 §). Fastigheter kan heller inte tvingas vara med i
gemensamhetsanläggningar som inte är av väsentlig betydelse för dem (anläggningslagen 6 §).

Chanserna för att en omprövning ska vara möjlig ökar därmed ifall samtliga är överens om att ni ska
ändra så att laddstolpar ska ingå i anläggningen.

Alla delägare kan ansöka om omprövning men de som söker står i såfall risken för upparbetade
förrättningskostnader ifall ärendet inte går att genomföra. En förvaltande samfällighetsförening kan
ansöka om omprövning efter stämmobeslut.

Med vänliga hälsningar

Martin Carlbring

GÖTEBORGS STAD
Lantmäterimyndigheten
Telefon: 031-368 19 61
Telefon kontaktcenter: 031-365 00 00
E-post: lantmateri@sbk.goteborg.se
alt. e-post: sbk@sbk.goteborg.se
Postadress: Box 2554, 403 17 Göteborg
Besök: Köpmansgatan 20
webbplats: www.goteborg.se