Nyheter

Information om inställd vårstämma

Styrelsen har under ett par månader följt rapporter från Folkhälsomyndigheten om utvecklingen av Covid-19 pandemin och uppdaterat sig om vilka rekommendationer som gäller.

Vår förhoppning har hela tiden varit att en vårstämma skulle kunna vara genomförbar inom det tidsspann som omnämns i stadgarna.

Styrelsen har de senaste styrelsemötena skjutit upp beslutet om genomförande i förhoppning om att läget skulle förändras till det bättre. Så är tyvärr inte blivit fallet. Snarare tvärtom. Maj verkar bli ytterligare en månad där det är viktigt att hålla distans för att förhindra smittspridning. Vår erfarenhet säger oss att många av de som dyker upp på stämmorna är våra medlemmar som är eller närmar sig 70 år och äldre. Att då kalla till möte och riskera smittspridning anser vi vara direkt olämpligt.

Det är endast fastställande av årsredovisning och ansvarsfrihet för styrelsen som är ordinarie punkter vid en vårstämma och styrelsens bedömning är att en korrekt och ansvarstagande hantering av folkhälsomyndighetens rekommendationer får gå före en vårstämma. Styrelsen kommer därför på styrelsemötet i juni ta ett definitivt beslut om att förlägga vårstämman senare, troligen i september.

Anledningen till att ett sådant definitivt beslut inte redan är taget, är att styrelsen velat ha möjlighet att kalla till stämma om situationen plötsligt förändrats eller om akut behov skulle uppstå.

Styrelsens tanke var att på stämman presentera ett förslag angående installation av elbilsladdning. Detta kommer tas upp på stämman så snart den blir av. En positiv nyhet som vi kan förmedla är att SSF fått ta del av klimatklivet efter förberedande ansökan under förutsättning att stämman godkänner förslaget.

Styrelsen kommer med mer detaljerad information om förslaget i kallelsen till stämman.