Nyheter

Byggnationer och användande av mark utanför tomtgräns (2022-05-08)

Uppdrag

Skintebo samfällighetsförening (SSF) styrelse har genom upprepande frågor och skrivningar från både boende och deltagande samfälligheter i SSF försökt att komma framåt i frågan och har arbetat aktivt med den under en lång tid. Det finns stort engagemang runt frågan och den väcker mycket känslor. 

SSF har att förvalta anläggning Ga1 och Ga25 och som i stort avser vägar inom området, p-hus, avloppsrör, grönområden utmed Klyfteråsvägen och skogslekplatsen. Aktuell fråga rör endast områden som förvaltas av de olika "delsamfälligheterna" - anläggningsbesluten som avses är är Ga2 – Ga8. Där har alltså varje ”delsamfällighets” styrelse sitt anläggningsbeslut att förvalta och efterleva.

Delsamfälligheterna är likt SSF inte ägande av mark utan förvaltar genom ett servitut. Anläggningsbeslutet beskriver vad de olika ytorna ska förvaltas som och vad som ingår att förvalta. Vid kontakt med lantmäteriet i Göteborg (se mailkonversation bilaga 1) så framkommer det att det inte finns några möjligheter för en samfällighet att ändra användningen av yta utan att man ändrar anläggningsbeslutet. 

SSF styrelse har alltså inget rådande över ytan det rör sig om i frågan om utbyggnationer. Det är därför upp till varje ”delsamfällighet" själv att förvalta sitt eget område. SSF har under åren dock samlat en rad information i frågan och har i detta dokument avsikt att sammanställa den kunskap som framkommit för att underlätta hanteringen och möjligen likrikta besluten som tas inom varje ”delsamfällighet" för att Skintebo som helhet ska upplevas enhetlig.  

Historia

Då utformningen av förvaltningen av Skintebo område är komplex har en rad frågor genom åren hamnat i fel forum av olika anledningar. En förklaring är att man velat samordna vissa frågor, en kan vara att de olika ”delsamfälligheterna" har haft ett skiftande engagemang. Men den troligaste orsaken är att man helt enkelt genom åren förlorat kunskapen hur området är tänkt att förvaltas. 

Detta har dock inte märkts av nämnvärt då området inte vart i behov av större renoveringar och upprustning. När nu området är ca 50 år, befinner sig området i stort behov av olika åtgärder vilket medför att anläggningsbeslutet börjar synas och granskas mer noggrant i sömmarna. Det har därför uppmärksammats att en rad beslut tagits i god tro men i fel forum och av fel förvaltarskap. Ett exempel är de beslut från möten med boende och SSF styrelse där vissa utbyggnader i olika delar av Skintebo accepteras. Besluten har troligen fattats i SSF för att få enighet i Skintebo och i god tro men besluten fattas av förvaltarskap som inte har rådighet över ytan. 

Ett exempel som blivit en vedertagen lösning sedan många år är den utbyggnation som SSF beslutat acceptera vilken beskrivs nedan. Beslutet strider dock mot samtliga anläggningsbeslut precis som alla andra utbyggnationer utanför egen tomtgräns. 

Nedan text går att finna på skinteboportalen.se:

Altaner på radhus av typ A, B och C får byggas ut 70cm utanför tomtgräns på radhusens fram och baksida. Staket vid D-hus (båtsmansgårdar) får inte byggas ut. Utbyggnad skall följa de regler som framgår i bifogade dokument. Tak över den gamla delen av altanen kräver bygglov från kommunen. All annan utbyggnad utanför egen tomt är olaglig.

Beskrivning av altan framsida.
En utbyggnad enligt bifogade dokument tillåts för A, B och C-hus samt även för bostadsrätter med uteplats. Även här gäller max 70 cm samt att staket skall följa Skintebostandard. Kontakta bostadsrättsföreningen om ni behöver mer information.

Ytterligare förtydligande av ovan utbyggnationer finns i form av skisser på skinteboportalen.se

Förvaltningen över ytan 

Varje fastighets tomtgräns går vid framsidan av huset mot väg samt baksidan vid altan. Se bild nedan.

 

 

Grönyta runt varje fastighet förvaltas enligt anläggningsbeslut av de olika samfälligheterna. Alla anläggningsbeslut finns på skineboportalen.se Exempel nedan från ett anläggningsbeslut.

 Figur 1 Ritningen som texten hänvisar till går att finna på portalen.

Det är alltså respektive samfällighet som ska förvalta ytan inom sitt respektive område. (Med vissa undantag som kan utläsas ovan). Förvaltningen kan handla om dränering, gräsklippning och träd- och busktrimning, utbyte av uppsatta staket mm. Detta innebär också att styrelsen har rätt och är rådig att fatta beslut rörande marken. För exempel, oavsett om ett träd står nära en fastighet på samfällighetens mark och ägaren anser sig ha rättigheter till trädet, så faller ansvaret på samfälligheten (styrelsen) om det faller över någon. Samma sak gäller byggnationer utanför tomtgräns. 

Stadsbyggnadskontorets roll 

Stadsbyggnadskontoret har varit aktivt deltagande när den antikvariska undersökningen togs fram 2020. Undersökningen togs fram efter att Skintebo som område några år tidigare upptogs i det moderna bevarandeprogrammet https://upptackgoteborg.se/ . Detta medförde att samtliga som ansökte om bygglov i området för diverse åtgärder, behövde inkomma med en antikvarisk undersökning i samband med bygglovsansökan. SSF tog då beslutet att göra en gemensam antikvarisk undersökning som avser hela området och som alla kan hänvisa till. Stadsbyggnadskontoret har dokumentet liggande på objektet Skintebo. Stadsbyggnadskontoret är också den myndighet som har tillsyn över olovliga utbyggnationer. 

 

Möjlig hantering för att få marken återställd

Då radhusen endast äger marken huset och altanen står på så finns det inga möjligheter att använda någon mer yta för en fastighetsägare. Det är alltså en den egna samfällighetens mark som omger radhusen. 

Det första man som granne kan göra om någon bygger på mark som inte tillhör husen är att prata med den som uppför något. Förklara och diskutera så att vederbörande förstår vad man gör är fel. Ibland kan det röra sig om kunskapsbrist. 

Alla har möjlighet att anmäla en olovlig utbyggnation till stadsbyggnadskontoret. Möjligen är denna väg endast för bygglovs/anmälningspliktiga byggen. Detta är dock oklart. https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/bygga-riva-och-forandra/tillsyn-besiktning/olovligt-byggande/anmal-olovligt-byggande. 

Mvh
Styrelsen - Skintebo Samfällighetsförening

Bilaga 1.pdf
Popular 78.62 KB
08/05/2022 21:50:57