Nyheter

Höststämma SSF

23 november kl 19.00 avhållas Höststämma för SSF. Plats är som vanlig K8. 

Här finns Kallelsen:

KALLELSE TILL ORDINARIE HÖSTSTÄMMA

2023-11-23

KL 19:00 I K8 (Intill Sösbacken 1)

---

           

 DAGORDNING

 

1.     Stämmans öppnande.

2.     Godkännande av kallelse och dagordning.

3.     Val av ordförande för stämman.

4.     Val av sekreterare för stämman.

5.     Val av två justeringsmän.

6.     Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmarna.

-         Fullmakt att omförhandla lån som förfaller

7.     Ersättning till styrelse och revisorer för 2024.

8.     Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat (budget) 2024 samt debiteringslängd per november 2023.

9.     Val av Styrelse 2024.

10.Val av Styrelseordförande för 2024.

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter för 2024.

12. Övriga frågor.

13. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

14. Avslutning.

 

Budget 2024 kommer att finnas tillgängliga på stämman och innan dess hos kassören.

Medlemmar i SSF samt bostadsrättsägare är välkomna att närvara och ställa frågor i det som ligger inom SSF:s ansvarsområde. BRF är 1 medlem och vid en eventuell röstning företräds BRF av sin ordförande eller utsedd representant. Vid ekonomiska frågor gäller 0,3 röst per bostadsrätt och 0,7 röst per radhus. Göteborgs kommun är 1 medlem.

 

Styrelsen för Skintebo Samfällighetsförening, SSF