Nyheter

Kallelse till ordinarie höststämma torsdagen den 29 november 2018 kl 19:00 i K8(Intill Sösbacken 1).

           

 DAGORDNING.

 

1.    Stämmans öppnande

2.    Godkännande av kallelse och dagordning.

3.    Val av ordförande för stämman.

4.    Val av sekreterare för stämman.

5.    Val av två justeringsmän.

6.    Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmarna.

 

- Genomgång enkäten för elbilsladdning och styrelsens förslag för fortsättning.

- Inga inkomna motioner från medlemmar.

7.    Ersättning till styrelse och revisorer för 2019.

8.    Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd för 2018.

9.    Val av Styrelseordförande för 2019.

10.Val av revisorer och revisorssuppleanter för 2019.

11.Övriga frågor

12.Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

13.Avslutning.

 

Budget samt utgifts och inkomststat kommer att finnas tillgängliga på stämman och innan dess hos kassören.

Medlemmar i SSF samt bostadsrättsägare är välkomna att närvara och ställa frågor i det som ligger inom SSF:s ansvarsområde.  BRF är 1 medlem och vid en eventuell röstning företräds BRF av sin ordförande eller utsedd representant. Göteborgs kommun är 1 medlem.

 

 

Styrelsen för Skintebo Samfällighetsförening, SSF.

Viktig information gällande vattenavstängningar i området.

Vårt vattensystem är gammalt och bräckligt och vi har även i år haft stora kostnader för byte av ventiler i området.

SSF vill därför att vår fastighetsskötare alltid ska vara med vid all avstängning som sker i området.


Inhyrda VVS-firmor får alltså inte göra detta själva. Detta gäller alla gatuventiler, dvs brandposter och vattenavstängningsventiler.


Skriv till skintebo@live.se om ni planerar arbeten inom VVS.

Vid avstängning vid vattenmätaren inomhus behövs ingen kontakt med SSF.

 

Med vänlig hälsning, Styrelsen SSF

Solpaneler

Vi har fått förfrågningar om det finns möjlighet att sätta upp solpaneler på taken i Skintebo. Normalt sett krävs ej bygglov för villaägare, men då detta är en samfällighet behövde vi kolla upp detta extra noga.

Vi har varit i kontakt med stadsbyggnadskontoret och kan efter detta samtal konstatera följande:

 

- Skintebo som område är utpekat i bevarandeprogrammet av Göteborgs stadsmuseum se länk- http://upptackgoteborg.se/

 

- Då det är utpekat som bevarandevärt så är det bygglov på solpaneler.

- Det finns möjlighet att få igenom ett sådant bygglov, men det kommer troligen behövas prövas mot en antikvarisk förundersökning.

- Stadsbyggnadskontoret rekommenderar oss att ta in en antikvarisk konsult som gör en förundersökning. Detta för att få reda på vad som är bevarandevärt och som stadsbyggnadskontoret sedan kan luta sig emot för beslut.

- Undersökningen kan efter färdigställande diskuteras med stadsmuseet för att se om konsulten är rätt i sin bedömning.

 

Vidare samtal om frågan kommer ske vid nästa styrelsemöte.

Information angående elbilsladdning

Information angående elbilsladdning

Styrelsen har under längre period haft faktainhämtning och satt sig in i frågan.
Den tekniska förvaltaren har bjudit in en leverantör av helhetslösning till hösten första styrelsemöte.
Både den tekniska förvaltaren och ordförande har medverkat på föreläsning anordnat av Hållbar utveckling i Väst.

Vi kan rekommendera vidare läsning på http://www.huv.nu/fixaladdplats , där det finns mycket information vilka steg som behövs göras.

Styrelsen kan i nuläget konstatera att följande arbetsuppgifter är de som kommer vara mest arbetskrävande:

Intresseanmälan ska skickas ut till samtliga boenden. Godkännande av investering på styrelsemöte samt stämma. Till stämman har styrelsen satt upp ett mål att kunna presentera hur intresset ser ut i Skintebo för en anläggning.

En enkät kommer därför delas ut till samtliga hushåll. Som ni förstår kommer detta kräva en mycket stor arbetsinsats av styrelsen och teknisk förvaltare.

Kostnaden för projektet kommer i så fall finansieras med hjälp av avgiftshöjning. Anläggningen skall på sikt kunna generera intäkter.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7