Om SSF

Om SSF

Skintebo Samfällighetsförening. (SSF)

Föreningen bildad 1975, ligger i Skintebo som är ett bilfritt, barnvänligt område nära kusten, ca 15 km söder om Göteborg. Tvåvåningshus, radhus och båtsmansgårdar ligger tätt tillsammans runt alla lekplatser. En liten promenad tar dig till skola, dagis, ishall, skog och hav.

Föreningen är en av Sveriges största samfällighetsföreningar och har totalt 481 medlemmar. 479 radhusägare, 1 representant för BRF samt 1 från Göteborgs Kommun. Ca 2500 boende är anslutna till SSF.

Området är indelat i 9 samfälligheter. 8 av dem har hand om varsitt lokalt område och brukar kallas delsamfälligheter. Mer info om resp. delsamfällighet finns i menyn under rubriken "Delsamfälligheter".
Den nionde samfälligheten är SSF. Genom att ni köper/äger ett radhus blir ni automatiskt medlem i SSF och en av delsamfälligheterna. Vid köp/ägande av en lägenhet blir ni automatiskt medlem i Skintebodalens BRF, som i sin tur är medlem i SSF.

VEM ÄGER VAD?

Radhusägare äger hus och marken under hus och altan, så som den såg ut i originalutförande. Radhusägarna är dessutom (som medlem i SFF och delsamfällighet) delägare i områdets gemensamhetsanläggningar.

Att vara medlem i Skintebo samfällighet innebär att ni tillsammans med oss andra, äger och har ansvaret för en del av Skintebo. Ni blir delägare i samlingslokaler, förråd, verktyg, garage, lekplatser, gångbanor, belysning, vatten och avloppsledningar m.m.

Bostadsrättsföreningen äger och förvaltar hus med bostadsrätter (totalt 320st). De äger även mark under husen, förrådslokaler, förvaltningslokaler samt tvättstugor. BRF är precis som radhusägarna delägare i områdets gemensamhetsanläggningar och räknas som en medlem i SSF.

SSF äger de gemensamhetsanläggningar som nämns i nästa stycke. Göteborgs kommun äger marken men vi förvaltar den (sköter om den genom s.k. servitut). Mycket av det underhåll som skall utföras i Skintebo vilar på SSF (Vatten, avlopp, belysning, snöröjning/halkbekämpning, dränering m.m.).

Göteborgs Kommun ansvarar för bilvägar(Klyfteråsvägen, Skintebovägen, Nyängsvägen m.m.), ytor vid förskola och gym samt bron söder om gymmet.

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR

SSF äger och förvaltar följande gemensamhetsanläggningar:

• Gemensamhetsanläggning Skintebo GA:1.
Stora lekplatsen vid skogen, grindar, P-hus, förråd och kvartersgårdar m.m.
Centralantennanläggning t.o.m. antennuttag på ursprungliga platser i hus och lägenheter.
Kallvattenledningar fram t.o.m. vattenmätare. Avlopp fr.o.m. muff på vertikalstam vid bottenbjälklag. Samtliga dagvattenledningar och brunnar i området, inklusive stuprör och hängrännor.
Belysning i området på stolpar och fasader (svarta orginal med hatt) och ledningar till dessa.(El-ledningar till hus och P-däck förvaltas av Ellevio).
• Skintebo GA:?? (Är ej färdigbehandlat hos lantmäteriet).
Moloker.
• Skintebo GA:25 (SSF äger 90%, Kommunen äger 10%)
Broar och vägar i området.

DELSAMFÄLLIGHETERNA

De 8 st. delsamfälligheterna är precis som SSF juridiskt suveräna med egna gemensamhetsanläggningar, stadgar och andelstal. De har servitut på mark (från Göteborgs kommun) i närheten av lägenheter och hus.

Delsamfälligheterna förvaltar lekplatser, gräsmattor, träd, m.m.
De ansvarar även för städdagarna.

Det finns anläggningsbeslut och kartor, som med färger visar vad resp. samfällighet ansvarar för. Dessa finner du under rubriken "Stadgar och anläggningsbeslut" i menyn.

STADGARNA OCH STYRELSEARBETET

Stadgarna, anläggningsbeslutet och "lagen om förvaltning av samfälligheter" (SFL 1973:1150) ger oss de regler vi måste följa. De talar om vad vi äger och förvaltar samt andelstalen för medlemmarna. Nedan följer de viktigaste punkterna.

Enligt SFL (samfällighetslagen) skall föreningen vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. Varje medlems enskilda intresse skall även beaktas i skälig omfattning.

Lag (1973:1152) ger oss rätt att ev. driva in obetalda avgifter från medlemmar. SSF och dess delsamfälligheter har s.k. förmånsrätt att via kronofogden få in resterande skuld före andra inteckningar och fordringar.

Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av 9 ordinarie ledamöter och 8 suppleanter. De 8 delsamfälligheterna utser varsin ordinarie/suppleant som skall ingå i SSF:s styrelse. Dessa väljs vid föreningens ordinarie höststämma. Ordföranden utses också av höststämman och utgör den nionde ordinarie medlemmen.

Stämman talar om vad styrelsen skall göra, och styrelsen redovisar sitt arbete för stämman. Samtliga 481 medlemmar har möjlighet att deltaga och utöva sin rösträtt enligt följande:
Vid personröstning har varje fastighet en röst. Om flera fastigheter ägs av samma ägare räknas dessa som totalt 1 röst.

I ekonomiska frågor används vid begärd votering andelsröstning, där radhusägarnas andelsstal är 70,413 %. BRF röstar med andelstal på 29,587 %. Andelen får dock aldrig överstiga 1/5 av det totala röstetalet.

För GA:25 gäller andelstalen 63,3717 % för radhusen, 26,6270 % för BRF, samt 10 % för kommunen. Kommunen betalar 10 % i GA:25 (mot att vi håller området tillgängligt för allmän gång och cykeltrafik) och kan endast deltaga i beslut som gäller GA:25.

Motioner skall lämnas in i god tid det vill säga i augusti för höststämman och i februari för vårstämman.

Mer information finns i föreningarnas anläggningsbeslut och stadgar.

Stadgarna för Skintebo Samfällighet finns under egen rubrik "Stadgar och anläggningsbeslut" där finns även en färgmarkerad karta där man kan se vad respektive samfällighet ansvarar för.

Ännu mer info finns på www.lantmateriet.se och deras sida om samfälligheter.

VI BOR HÄR TILLSAMMANS

Ansvar, omsorg och hänsyn är viktiga ledord i områden av denna typ. Genom att använda dessa på rätt sätt får vi många nya vänner. Läs gärna igenom trivselreglerna i menyn. De är enkla regler som i grund och botten vädjar till var och ens sunda förnuft.

För att trivseln skall bestå i vårt område träffas alla några gånger per år för gemensamma insatser (städning, rensning, reparationer m.m.).  För bostadsrättsföreningen finns en fastighetsskötare (för underhåll av bostadsrättshusen).

Tänk på att det är vi tillsammans som skapar trivseln i vårt område. Vi hoppas att Ni kommer att medverka vid möten, städdagar etc. och på så sätt skapa ett bättre och trivsammare område för oss alla i Skintebo.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Skintebo Samfällighetsförening.